آقای دکتر مجید دشتی

دکتر مجید دشتی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

آقای دکتر مجید دشتی

Dr. Majid Dashti

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید دشتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران