آقای دکتر عیسی شریف پور

دکتر عیسی شریف پور استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان

آقای دکتر عیسی شریف پور

Dr. Isa Sharif Pour

استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عیسی شریف پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرنشریه بهداشت آبزیان ایران