خانم دکتر حوریه مرادی

دکتر حوریه مرادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خانم دکتر حوریه مرادی

Dr. Houriyeh Moradi

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر حوریه مرادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقایسه ای ویژگیهای روانشناختی موثربرنگرشهای کارآفرینانه دردانشجویان مهندسی کشاورزی موردمطالعه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
2 تحلیل زمینه های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
3 تحلیل سازه های بازدارنده درتوسعه آموزشهای تلفیقی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی موردمطالعه: دانشگاه های رامین اهواز ورازی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
2 ارزیابی عملکرد سیستم استنتاج فازی در تخمین پارامتر مقیاس مدل آریا و پاریس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
3 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از گاما تست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
4 بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمههای سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
5 بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
6 بررسی نقش اکوتوریسم اجتماع محور بر توانمندسازی جامعه های محلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
7 پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
8 پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 پهنه بندی مناطق مخاطره آمیز جهت توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روشهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (موردی: شهرمشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 تحلیلی بر مکانیسم اثر اکوتوریسم بر توسعه اقتصاد جوامع محلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
11 ردپای توسعه گردشگری بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 رویکردی نو بر حاشیه بازاریابی محصولات روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
13 رهیافت های تحول آفرین در توسعه کارآفرینی و گردشگری جوامع محلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
14 سنت های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد مطالعه رسم گل مالی در منطقه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
15 شناخت و واکاوی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد مطالعه: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
16 شناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه بنیانهای فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی بر پایه رویکرد فراتحلیل روزنتال (مورد: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
17 ضرورت انتخاب مدل های بهینه مکان یابی و کاربری اراضی روستایی در راستای کاهش مخاطرات محیطی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 کارآفرینی و بنیانهای اقتصادی فضایی مناطق ایران مورد: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
19 لزوم توجه به مدیریت دانش بومی کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
20 مدیریت فضایی ثروت نفت و تولید سرمایه در اقتصاد مناطق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
21 مدیریت مشارکتی آبخیزها : مفاهیم، راهکارها و چالش ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
22 نقش روستا و جاذبه های اکوتوریستی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
23 واکاوی پتانسیلهای توسعه اکوتوریسم داغ در زیست بوم بیابان لوت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی