آقای دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی

دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی استاد دانشگاه لرستان

آقای دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی

Dr. Farhad Nazariyan

استاد دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
2 بررسی اثر سویه های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر های گیاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی اثر محلول پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ های کاشت مناسب و تاخیری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
4 بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
5 بررسی تاثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
6 بررسی تنوع ژنتیکی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR و ISJ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
7 بررسی فیلوژنی ژنوتیپ های نخود ایکاردا با توده بومی بیونیچ Bivanij غرب ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بعضی از صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های چغندرقند با استفاده از روش تجزیه دی الل (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 1
9 تاثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
10 خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
11 خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سویههای آگروباکتری رایزوژنز و ریزنمونه روی ترانسفورماسیون در گیاه دارویی شقایق (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 ISJ با نشانگر مولکولی نیمه تصادفی (Brassica napus L.) بررسی تنوع ژنتیکی 21 رقم کلزا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 بررسی تشابه ژنتیکی ژنوتیپهای اسپرس Onobrychisviciifolia با استفاده ازنشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
7 بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 بررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی کاهش بیان ژنCodeinone Reductaseدر گیاه دارویی شقایق با استفاده ازPCRدر زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر ویژگیهای زراعی سه رقم نخود (Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
13 تاثیر مواد مترشحه از سویه های باکتری انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی بلوط در کنترل بیولوژیکی باکتری های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
14 تعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
15 تغییرات الگوی متیلاسیون در نشانگر MSAP (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 روشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 زراعت مولکولی و تولید واکسن های گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
18 ژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
19 مروری بر کاربرد نشانگرهای مولکولی در تحقیقات گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
20 مطالعه صفات کمی مؤثر بر عملکرد و اجزاء آن در لوبیا با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
21 مقایسه مولفه های جوانه زنی سه گونه آویشن درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 نشانگر MSAPتغییرات سوماکلونال سیب زمینی را نشان میدهد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 نشانگرهای نیمه تصادفی (ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران