آقای دکتر مرتضی کاظمیان

دکتر مرتضی کاظمیان

آقای دکتر مرتضی کاظمیان

Dr. Morteza Kazemian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی کاظمیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران مرکز همایشهای توسعه ایران، تهران مرداد 1394