آقای دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی

دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آقای دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی

Dr. Seyed Reza Miraee Ashtiani

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم دامی ایران
هیات تحریریهمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 اندازهگیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 برآورد ارزش اقتصادی و زیانهای مالی ناشی ازسخت زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
4 برآورد بیانهای ژنتیکی تنزیل یافته صفات گاوهای شیری درگله های هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
5 برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تاثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
6 بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
7 بررسی رابطه ی ژن TLR4 باورم پستان بالینی درگاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
8 بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع به روش خوشه بندی شبکه ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 3
9 بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژیهای مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامههای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
10 بررسی وجود QTLهای مرتبط باصفات وزن بدن تاسن 28روزگی درنواحی کاندیدا ازژنوم دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
11 تعیین برخی عوامل موثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابط هیابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
12 تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک کوهانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
13 جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ وسن نخستین زایش درگاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
14 چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 DGAT1 در جمعیت گاومیشهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
15 رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR باازدیاد سلولهای تک هسته ای خون محیطی درپاسخ به استافیلوکوکوسآریوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
16 ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد وترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
17 مقایسه بین GBLUP Á BayesC دربرآورد ارزشهای اصلاحی ژنومی درتوزیع های متفاوت واریانس ژنهای عمده اثر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
18 مقایسه عملکرد تولیدی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی در شرایط مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
2 برآورد برخی شاخصهای جمعیتی در سه نژاد گوسفند ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
3 مطالعه ی صفت وزن شش ماهگی در سطح ژنوم در بز مرخز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی