آقای دکتر علی مسگرانی

دکتر علی مسگرانی دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آقای دکتر علی مسگرانی

Dr. Ali Mesgarani

دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی مسگرانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فناوری آموزش