آقای حجت ویسی

حجت ویسی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران

آقای حجت ویسی

Hojat Veisi

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجت ویسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Catalytic application of an organo superbase denderon grafted on mesoporous SBA-15 and related palladium complex in the aerobic oxidation of alcohols (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Electron as potential and green catalyst in the multicomponent synthesis of pyrano [2, 3-d] pyrimidine derivatives (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 Hantzsch reaction and quinoxaline synthesis using 1-methyl-3-(2- (sulfooxy)ethyl)-1H-imidazol-3-ium chloride as a new, efficient and BrØnsted acidic ionic liquid catalyst (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Design new hybrid catalyst based SBA-15 as solid acid Nanoreactor for onepot three-componentsynthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
2 Functionalized magnetic core-shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles by Isoniazid to immobilization of palladium nanoparticles and investigation of its catalytic application in the Suzuki coupling reactions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
3 Preparation of core/shell nanostructure Fe3O4@PEG400-SO3H as heterogeneous and magnetically recyclable nanocatalyst for one-pot synthesis of substituted pyrroles by Paal-Knorr reaction at room temperature (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
4 عامل دار کردن نانو ذرات اکسید گرافن در جهت حذف فلزات سنگین ازمحیط های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
5 عامل دار نمودن نانولایه های اکسید گرافن با بوتیل آمین و نانوذرات پالادیم برای کاتالیز واکنش های سوزوکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تیوری تا کاربرد