آقای پروفسور ن.الف محمدفاروک

پروفسور ن.الف محمدفاروک

آقای پروفسور ن.الف محمدفاروک

Prof. N. A. Mohamed Farook

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ن.الف محمدفاروک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران