آقای پروفسور میکائیل سیرا

پروفسور میکائیل سیرا

آقای پروفسور میکائیل سیرا

Prof. Miguel A Sierra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور میکائیل سیرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران