آقای دکتر عقیل مددی

دکتر عقیل مددی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر عقیل مددی

Dr. Aghil Madadi

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عقیل مددی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
2 بررسی عملکرد نیوتکتونیک برمخروط افکنه ها با تاکید بر توان لرزه خیزی گسل ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه های شمال غرب سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
3 بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر روی استقرار و انحطاط سایت تاریخی گریران در دشت الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
4 پهنه بندی قابلیت کارست زایی با استفاده از مدل منطق فازی مطالعه موردی: منطقه نمک آبرود شهرستان چالوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
5 مطالعه گنبد آتشفشانی بهلول داغی و تاثیر آن بر مورفولوژی منطقه شمال تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگیهای طبیعی تهدید کننده اکوسیستم دریای خزر با تأکید بر ( ظهور شانه داران ، شکوفایی جلبکی ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی سراب گزنهله باروش پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت
3 ارزیابی علل کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت مریوان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 بررسی اثر تکتونیک بر شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های گوزل دره و کرفس در ارتفاعات جنوبی خرقان(استان های همدان و مرکزی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی اثر سازند ها بر گسترش مخروط افکنه ها (مطالعه موردی مخروط افکنه های گزل دره و کرفس در استان های همدان و مرکزی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی اشکال مورفوکلیماتیک و طبقه بندی مناطق مورفوکلیماتیک حال حاضردر مجموعه کوهستانی قله برد)مریوان( با استفاده از مدل پلتیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
7 بررسی تاثیر اقلیم درشکل گیری مخروط افکنه ها مطالعه موردی مخروط افکنه های گوزل دره و کرفس استان های همدان و مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
8 بررسی تغییرات منابع آب در دشت اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
9 بررسی روش های تعیین زمان تمرکز رواناب در حوزه کوهستانی با استفاده از روابط تجربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی روش های درون یابی تغییرات مکانی بارش 24 ساعته (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه آجرلو چای باتاکید بر شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و ارائه راهکارهای حفاظتی در راستای دستیابی به توسعه پایدار در حوضه آبخیز قوری چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
13 بررسی عوامل مؤثر بروقوع زمین لغزش و ارائه راهکارهای حفاظتی در راستای دستیابی به توسعه پایدار در حوضه آبخیز آق لاقانچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
14 بررسی نوسانات اقلیمی بندرانزلی بر اساس شاخص DTRبا تأکید بر ساخت و ساز شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
15 بررسی و طبقهبندی اشکال مورفوکلیماتیک گذشته(وورم) در مجموعه کوهستانی قله برد(مریوان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
16 پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز در حوضه کندیرق چای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
17 پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز و فرایند تحلیل شبکه ای در حوضه کندیرق چای (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
18 پهنهبندی خطر فرسایش خندقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز قوریچای (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
19 پهنهبندی خطر و پتانسیل زمین لغزش در حوضه کندیرق چای با استفاده از مدل بیز وسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 تنگناهای توسعه فیزیکی شهری در مناطق کوهستانی با تاکید بر شهر گرمی در استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
21 شواهد ژیومورفولوژیکی زمین ساخت فعال در حوضه آبخیز دره درام (استان زنجان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
22 کاربرد مورفولوژی مخروط افکنه در منابع آب زیرزمینی شهرستان نمین با تاکید بر بحران آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه ی آبخیز رودخانه ی آق سو با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 مطالعه تغییرات اقلیمی کواترنر و مواریث آن بر اکوسیستم های آبی ، خاکی وکشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز لای چای ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 معرفی و شناسایی لندفرم های کارستی جنوب غرب چالوس (منطقه مورد مطالعه شهرک توریستی نمک آبرود) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
26 نگرشی بر اجرای طرح های گردشگری و مخاطرات محیطی یا انسانی مطالعه موردی تله کابین حیران مسیر اردبیل _آستارا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران