آقای دکتر مجتبی یمانی

دکتر مجتبی یمانی دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر مجتبی یمانی

Dr. Mojtaba Yamani

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی یمانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of a GIS-Based Floodplain Height Difference Model for Flood Inundation Mapping, Case Study: Rudbar, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 5، شماره: 3
2 پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
3 ارزیابی پتانسیل های ژیومورفوتوریسمی دره ی الموت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج - چالوس (تا تونل کندوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
5 بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی 20 ساله (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی های باد و دانه سنجی ذرات ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
7 به کارگیری الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
8 به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچا نرودی دلتای مند - بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
9 پهنه بندى خطر زمین لغزش در حوضه آبریز رامیان (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 2
10 تاثیر ویژگی های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
11 تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
12 تعیین پهنه های سیل گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
13 تعیین حریم توسعه نوار ساحلی خزر با استفاده از داده های ژئومورفولوژیک و تغییرات تراز سطح آب دریا (مطالعه موردی: خط ساحلی بابل رود تا تالار) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
14 رتبه بندی پتانسیل سه مخاطره زلزله، سیل و لغزش در غرب کشور با استفاده از آنالیز تاکسونومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
15 شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 55
16 فرآیند های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده های ماسه ای جلگه خوزستان مطالعه موردی : ریگ شمال اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
17 مدل سازی فضایی زمین لغزش: ارزیابی کارایی ترکیب روش داده محور EBF و روش دانش محور AHP (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
18 مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
19 مکان یابی بهینه دفن زبالههای جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
20 مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تاکید بر روش دفع زمین شناسی پسماند های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
21 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی شمال کشوربا استفاده ازتکنیکهای GIS,RS مطالعه موردی خلیج گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر تغییرات کاربری اراضی بر ضریب رواناب درحوضه آبخیز کردان با استفاده از مدل SCS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
3 اثرات زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
4 ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر مولفه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز گیلان غرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی تغییرات زمانی وسعت اراضی کشاورزی در حوضه آبریز میناب با تاکید براستفاده بهینه از منابع محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
6 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم های ژئومورفولوژیکی با تاکید بر ژئوتوریسم پایدار مطالعه موردی: شهرستان آبدانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
7 ارزیابی عملگرهای مدل منطق فازی در تهیه شکل سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داورزن شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
8 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرمینی با استفاده از استاندارد WHO مطالعه موردی آبخوان کارستی نورآباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 برآورد سطح ریسک و مخاطرات طبیعی به وسیله ارزیابی مدلها (مورد مطالعه: پنج حوضه آبخیز کشور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10 بررسی منابع آب تجدیدپذیر به منظور ارائه استراتژی های مدیریتی (مطالعه موردی شهرستان قروه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز
11 بررسی و مقایسه ویژگیهای اکوژئومورفولوژیکی خورهای تیاب و آذینی درشرق تنگه هرمز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
12 پتانسیلیابی ژئوتوریسم مناطق کوهستانی استان لرستان بااستفاده از تکنیکهای چندمعیاره (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
13 تاثیر زمانی و مکانی پدیده گردخاک براقلیم استن کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
14 تعیین حریم سیل گیری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
15 شناخت توانمندیهای محیطی منطقه درز و سایبان با تاکید بر منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 طبقه بندی لندفرمی در نقشه های ژئومورفولوژی به منظور برنامهریزی محیطی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: بشرویه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
17 فرسایش بستر و ساحل رودخانه ها در اثر برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه زرینگل استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار