آقای پروفسور یوان هیسون چانگ

پروفسور یوان هیسون چانگ دانشیار گروه چشم انداز و معماری، دانشگاه Mingdao، تایوان

آقای پروفسور یوان هیسون چانگ

Prof. Yuan Hsiou Chang

دانشیار گروه چشم انداز و معماری، دانشگاه Mingdao، تایوان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور یوان هیسون چانگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی