آقای دکتر آجای کومار میشارا

دکتر آجای کومار میشارا

آقای دکتر آجای کومار میشارا

Dr. Ajay Kumar Mishra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آجای کومار میشارا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی