خانم عاطفه عبدی

عاطفه عبدی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)

خانم عاطفه عبدی

Atefeh Abdi

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم عاطفه عبدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلینشریه علمی تخصصی ادکا