خانم کبری پاشازاده

کبری پاشازاده دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خانم کبری پاشازاده

Kobra Pashazadeh

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم کبری پاشازاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار استنادينشریه علمی تخصصی ادکا