خانم خیرآزاد کاری جبور

خیرآزاد کاری جبور استادیار رهبری آموزشی و مدیریت

خانم خیرآزاد کاری جبور

Khayrazad Kari Jabbour

استادیار رهبری آموزشی و مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم خیرآزاد کاری جبور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری