آقای فورین نگوسکو

فورین نگوسکو استاد تمام تکنولوژی ساخت دستگاه و مدیریت صنعتی

آقای فورین نگوسکو

Forin negoescu

استاد تمام تکنولوژی ساخت دستگاه و مدیریت صنعتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فورین نگوسکو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری