آقای پروفسور آلفردو جرج کوستا تکسیرا

پروفسور آلفردو جرج کوستا تکسیرا

آقای پروفسور آلفردو جرج کوستا تکسیرا

Prof. Alfredo Jorge Costa Teixeira

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور آلفردو جرج کوستا تکسیرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی