آقای دکتر بهرام کاظمی

دکتر بهرام کاظمی استاد انگل شناسی پزشکی  دانشگاه شهید بهشتی پزشکی  علوم و خدمات بهداشتی، تهران، ایران

آقای دکتر بهرام کاظمی

Dr. Bahram Kazemi

استاد انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پزشکی علوم و خدمات بهداشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام کاظمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
2 بررسی ژن مقاومت دارویی در تریکوموناس واژینالیس به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
3 بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 3
4 جداسازی استرپتوکوکوس اینیه و تشخیص آن توسطPCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
5 ساب کلونینگ ژن آنزیم گلوکوسربروزیداز موش سوری در وکتور لنتی ویرال و انتقال آن به رده سلولی HEK (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 1
6 شناسائی و تعیین ژنوتیپ مولکولی مایکوپلاسما ژنیتالیو م با روشPCR-RFLPدر زنان مبتلا به عفونت های ژنیتال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 3
7 کلونینگ و تعیین توالی ژن LACK در لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 2
8 مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز (IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیرمستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (nested-RT-PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new strategy against cancer cells (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 DESIGN OF POLYVALENT HEPATITIS VACCINE CANDIDATE AND EVALUATION OF ITS EX VIVO STIMULATION IN HUMAN DENDRITIC CELLS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Designing and Cloning of cytolethal distending toxin B as Biological Tool against cancer (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 DETECTION OF A BENZOAT DEGRADATION GENE (BOX-B) IN L. CASEI ISOLATED STRAIN IN CHEESE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Identification of Novel Single Chain Fragment (ScFv) Antibody Against CD24, a New Molecular Marker in Breast Cancer (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 Quantitation of the opioid receptors mRNA expression in Rat spinal cord using the Real-Time PCR and intercalation dyes (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
7 بررسی اثر کاهش بیان آپولون بوسیله RNAi روی آپوپتوز و قدرت بقای سلول های سرطانی هلا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 بیان آلبومین سرم انسانی نوترکیب در اشرشیا کلی سویه BL21 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 پنل بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
10 تاثیر دما بر بهبود عملکرد روش همولوگوس رکامبینیشن در ژن کلونینگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 تشخیص و شناسایی گونه آناپلاسما در بز با استفاده از روش PCR- RFLP در استان خراسان ضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12 جداسازی و بررسی HIindIII SatDNA در تاسماهی روسی Acipenser gueldenstaedtii (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 راهکارهای نوین برای رشد و توسعه خلاقیت مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
14 شناسایی جلبک همزیست زوگسانتله (zooxanthellae) با گونه ای از مرجان های آبسنگ ساز خلیج فارس (Acropora clathrata) به روش مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
15 عکس العمل یک میکروارگانیسم Paramecium caudatum نسبت به داروی مخدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
16 کلون کردن و بیان اینترفرون لامبدا یک انسانی در لیشمانیای لیزارد ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 کلون کردن و بیان ژن توکسین E باکتری کلستریدیوم بوتولینوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 کلونینگ و تعیین توالی ژن (LuxS) در باکتری نایسریا مننژیتیدیس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
19 معرفی سه روش تشخیص آزمایشگاهی (هیستوپاتولوژی،PCR دو مرحله ای،Sequencing DNA ) در بررسی عفونت ( SVC) ویرمی بهاره کپور ماهیان هندی وارداتی به کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20 مقایسه تجربی نتایج حاصل از دو روش ایمونوهیستوشیمی و پی سی آر در مطالعات سرولوژیکی و ملکولی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
21 مقایسه تکنیک های PCR histopathology در تشخیص بیماری یرسینیوز در ماهیان قزل آلا برای اولین بار در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 مقایسه تکنیک های PCR histopathology در تشخیص بیماری یرسینیوزیس در ماهی قزل الا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران