آقای دکتر حمیدرضا حضوری

دکتر حمیدرضا حضوری دکتری تولید و مجتمع پژوهشی،  انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

آقای دکتر حمیدرضا حضوری

Dr. Hamid Reza Hozori

دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا حضوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی