آقای دکتر غلامرضا مطلب

دکتر غلامرضا مطلب استادیار زیست شناسی مولکولی  دانشگاه زابل، زابل، ایران

آقای دکتر غلامرضا مطلب

Dr. Gholamreza Motalleb

استادیار زیست شناسی مولکولی دانشگاه زابل، زابل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا مطلب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی