آقای س دروسان

س دروسان

آقای س دروسان

S Durucan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای س دروسان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست