آقای پروفسور مرتضی اوسانلو

پروفسور مرتضی اوسانلو دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

آقای پروفسور مرتضی اوسانلو

Prof. Morteza Osanlo

دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور مرتضی اوسانلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست