آقای پروفسور اینوید گرو

پروفسور اینوید گرو

آقای پروفسور اینوید گرو

Prof. Eivind Grøv

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور اینوید گرو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست