آقای پروفسور فرانک روکس بورگ

پروفسور فرانک روکس بورگ استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا

آقای پروفسور فرانک روکس بورگ

Prof. Frank Roxbourough

استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور فرانک روکس بورگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست