دکتر فریبرز عباسی

دکتر فریبرز عباسی استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر فریبرز عباسی

Dr. fariborz abbasi

استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل در حل معکوس انتقال برومید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
2 آنالیز عملکرد آبیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی : شبکه حمودی خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
3 آینده پژوهی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
4 اثر بیوچار ذرت علوفه ای و کود اوره بر ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد فلفل دلمه ای تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
5 اثر سامانه آبیاری قطره ای نواری بر مدیریت مصرف آب در کانون های اصلی تولید خربزه در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
6 اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 2
7 اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 2
8 اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
9 اثرات سامانه های آبیاری و سناریوهای نیازآبشویی بر بهره وری آب در تولید لوبیا در دشت اهر (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 2
10 اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
11 ارائه روش دو نقطه ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
12 ارائه مدل بهینه سازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده های پیشروی و رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
13 ارایه یک روش پیش بینی عملکرد جو با استفاده از شاخص های دورپیوندی (مطالعه موردی: کبوتر آباد اصفهان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
14 ارتقای بهره وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
15 ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
16 ارزیابی برخی روش های غیر مستقیم تخمین ویژگی های هیدرولیکی خاک برای شبیه سازی رطوبت در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 4
17 ارزیابی برخی روش های غیر مستقیم تخمین ویژگی های هیدرولیکی خاک برای شبیه سازی رطوبت در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 4
18 ارزیابی بهره وری آب سامانه های آبیاری بارانی و سطحی در مزارع ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
19 ارزیابی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب آبیاری در کشت کلزا (مطالعه موردی بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
20 ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
21 ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 4
22 ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در کانون های اصلی تولید پسته کشور (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و سمنان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
23 ارزیابی راندمان کاربرد و نمایه-های بهره وری آب در سویا تابستانه (مطالعه موردی: پایین دست شبکه آبیاری و زهکشی مغان، استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
24 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
25 ارزیابی شاخصهای مدیریت آب آبیاری در تولید انگور (مطالعه موردی استان مرکزی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
26 ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
27 ارزیابی عملکرد و بهره وری آب کاربردی در سامانه های آبیاری سطحی و بارانی کلزا (مطالعه موردی بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
28 ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 2
29 ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
30 ارزیابی قابلیت مدل های مبتنی بر داده کاوی در پیش بینی عملکرد گندم آبی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
31 ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
32 ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد ذرت و بهره‎وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
33 ارزیابی مدل CERES-Maize برای شبیه سازی گیاه ذرت تحت سناریوهای مختلف مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 10
34 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 3
35 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 3
36 ارزیابی مدل SWAP برای شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب ذرت در مدیریت های مختلف آب و کود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 3
37 ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
38 ارزیابی مزرعه ای بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید گندم (مطالعه موردی در شهرستان های اهواز و دشت آزادگان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 3
39 ارزیابی مزرعه ای مدل AquaCrop برای شبیه سازی ذرت دانه ای در شرایط تنش آبی و کودی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
40 ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره وری آب سویا در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
41 ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر ه برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
42 ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
43 ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
44 ارزیابی یک نواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
45 ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
46 ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 2
47 ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
48 انتقال و تجزیه علف کش ها در خاک در سیستم های مختلف سم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
49 اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
50 اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب مزارع پیاز در سه منطقه استان فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
51 برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
52 برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-۲D در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
53 برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-۲D در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 2
54 برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-۲D در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 2
55 برآورد پارامترهای معادله توده ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
56 برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
57 برآورد مقدار آب آبیاری گندم با استفاده از سامانه نیاز آب و مقایسه با مقادیر اندازه گیری مزرعه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
58 برآورد مقدار پتانسیل و شکاف بهره وری آب در تولید گندم آبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 86
59 برآورد نفوذ آب در جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل های نفوذ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
60 برآورد هم زمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
61 برآورد هم زمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
62 بررسی آب آبیاری و بهره وری آب در تولید انگور برخی باغات استان خراسان رضوی (کاشمر و خلیل-آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
63 بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
64 بررسی آثار تقسیط و مقادیر مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP۶۹-۱۰۶۲ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
65 بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و برخی صفات ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 4
66 بررسی بهره وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
67 بررسی تاثیر آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی بر بهره وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
68 بررسی تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه سازی فصلی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
69 بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی املاح در یک کانال سهمی شکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
70 بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
71 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 4
72 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 4
73 بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچ های (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
74 بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
75 بررسی تغییرات زمانی ضرائب نفوذ آب در خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 2
76 بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 3
77 بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
78 بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه ای با هیدروگراف های ورودی موجی و ثابت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
79 بررسی تلفات نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف کود نیتروژن و مدیریت کود-آبیاری در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 4
80 بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 2
81 بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 2
82 بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندام های مختلف محصولات غده ای در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
83 بررسی حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
84 بررسی حجم آب آبیاری و بهره وری آب نخلستان ها در استان فارس (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
85 بررسی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
86 بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
87 بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
88 بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
89 بررسی عملکرد مدل های AquaCrop و CERES-Maize در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
90 بررسی مسائل فنی و بهره برداری از تعدادی از قنات های استان های خراسان رضوی و همدان و سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
91 بررسی مسایل فنی و بهره برداری از برخی قنوات استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
92 بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
93 بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات گردو در استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
94 بررسی و تحلیل حساسیت روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
95 بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 4
96 بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
97 بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
98 برنامه ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی شده آکواکراپ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
99 بهبود عملکرد آبیاری جویچه ای با تغییر سطح مقطع در طول جویچه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
100 بهره وری آب در بخش کشاورزی؛ چالش ها و چشم اندازها (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
101 بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
102 بهینه سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
103 بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
104 تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه آب خروجی از ستون های خاک شور و آهکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
105 تاثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
106 تاثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
107 تاثیر ایجاد مانع در جویچه های آبیاری بر نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
108 تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
109 تاثیر کاربرد فاضلاب شهری در آبیاری سورگوم بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 3
110 تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
111 تاثیر کم آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی ذرت بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
112 تاثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
113 تاثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه ای بر بهره وری آب ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
114 تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ذرت در مدل AquaCrop تحت بر همکنش تنش آبی و کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
115 تحلیل مکانی شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
116 تحلیل و آیندهپژوهی ۶۰ سال تغییرات زمانی بهرهوری مصرف آب در تولید گندمآبی در دشت تبریز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
117 تخمین منحنی مشخصه با پسماند رطوبتی به روش معکوس و مدل های اسکات و معلم در دوخاک مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
118 تعیین بهره وری آب با کاربرد سامانه های آبیاری سطحی و قطره ای در تولید سیب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
119 تعیین بهره وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
120 تعیین بهره وری مصرف آب در سامانه های آبیاری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی بهبهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
121 تعیین حجم آب کاربردی و بهره وری آب باغات لیموترش در استان فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 3
122 تعیین حجم آب کاربردی و بهره وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
123 تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
124 تعیین شاخص های مدیریت آب در قطب های تولید زیتون در کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
125 تعیین میزان آب کاربردی و بهره وری آب باغات لیموترش در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
126 تعیین میزان آب کاربردی و بهره وری آب در باغات سیب استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
127 تعیین میزان آب کاربردی، عملکرد و بهره وری آب در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 89
128 تغییرات پروفیل رطوبتی خاک در شرایط کاربرد بیوچار و آب دارای آلودگی میکروبی در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 1
129 توسعه رابطه برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
130 توسعه رابطه برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 2
131 توسعه نرم افزار اندازه گیری سطح برگ و مقایسه با روشهای مرسوم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 2
132 حذف نیترات از آب های زیرزمینی به صورت درجا با استفاده از منابع کربنی مایع (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
133 حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
134 رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 2
135 شبیه سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل D۱- HYDRUS در آبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
136 شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک طی آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
137 شبیه سازی شاخص های عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
138 فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره ای بر شاخص های عملکرد محصول و بهره وری آب و کود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 2
139 کاربرد علفکش ارادیکان EPTC+ دی کلرواستامید به روش سم آبیاری و مقایسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف های هرز ذرتZea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
140 کاربرد مدل HYDRUS-۲D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
141 مدل سازی آب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
142 مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
143 مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
144 مدل کردن نیمرخ رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
145 مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
146 مطالعه لایسیمتری انتقال باکتری فکال کلی فرم در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
147 معرفی و ارزیابی شاخص بهره وری نسبی اقتصادی آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 7
148 مقایسه اثر مواد اصلاح کننده مختلف بر آبشویی املاح از یک خاک شور و قلیا در کرمان به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
149 مقایسه برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
150 مقایسه حجم آب مصرفی و بهره وری آب گندم در روش های مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
151 مقایسه روشهای دو نقطهای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچهای گردشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
152 مقایسه کارایی بیوچار و ورمی کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
153 مقایسه کود آبیاری با کوددهی سطحی بر کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
154 مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه گیری مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
155 منابع آب ژرف: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
156 نقش سامانه های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب گوجه فرنگی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
157 یکنواختی توزیع آب و نیترات در آبیاری جویچه ای از طریق جریان موجی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان نخستین آبیاری بر انتقال و آبشویی علف کش ها در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 اثر کودآبیاری جویچهای بر کارایی مصرف آب و کود در ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
3 اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال بروماید در یک خاک لوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
4 ارائه رابطه ای برای محاسبه ضریب پخشیدگی آب شور در خاک برای حالت افقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی بازده در آبیاری کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
6 ارزیابی بازده کاربرد آب آبیاری در سامان ههای آبیاری طی چند دهه اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی بهره وری مصرف آب ذرت علوفه ای در روش های آبیاری جویچه ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
8 ارزیابی مدلهای ET0 Calculator و AquaCrop در مدیریت مزارع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
9 استفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشار پذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 استفاده از فاضلابها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
13 اهمیت زمان و میزان تک آبیاری در بهبود بهره وری آب محصولات دیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی بر ضریب انتشار در حل معکوس انتقال بروماید در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
15 بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی تأثیر استفاده از پلیمر سوپر آب آ- 200 بر ظرفیت نگهداری آب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
17 بررسی تغییرات مکانی و زمانی ضرایب نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 بررسی تفاوت آبشویی و انتقال املاح در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی حرکت توأم آب با سولفات و کلراید در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی روش های کاهش تبخیر و نحوه برآورد تبخیر از سطح خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی روند تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در مزرعه در شرایط سم_آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
22 بررسی نظامهای مدیریت توزیع آب قنوات و تاثیر آن بر مشخصات فنی و کارایی آنها (مطالعه موردی در همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 بررسی نقش تحقیقات، آموزش و ترویج در دانش آب و خاک کشاورزان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی و مقایسه ایزوترمهای مختلف جذب سطحی فسفر در خاک مطالعه موردی (امیدیه- استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 بررسی وضعیت کمی و کیفی آب در برخی از قنوات استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
26 بررسی وضعیت مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 بهسازی و مدیریت قنوات راهکاری برای کنترل بحران آب در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
28 تاثیر آبگریزی بر پارامترهای انتقال برومید در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر بی خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک، تراکم ریشه و بهره وری آب آبیاری ذرت دانه ای در اراضی سنگین بافت شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
30 تأثیر تقسیط کود اوره و سطوح مختلف کوددهی در کودآبیاری بر کارایی مصرف آب و کود و عملکرد شکر سفید نیشکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
31 تأثیر تقسیط کود اوره و سطوح مختلف کوددهی در کودآبیاری به روش جویچه ای بر خواص کمی و کیفی نیشکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
32 تحلیلی بر راندمان های آبیاری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 تحلیلی بر شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم در کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
34 تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از مدل WetUp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 تغییرات شکل استاندارد پارامترهای هندسی جویچه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
36 توسعه و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازهگیری در حال حرکت رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 چگونگی بارورسازی ابرها ونقش آن درمدیریت بحران آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
39 کاربرد پیش بینی فصلی در شبیه سازی رشد و نمو و پیش بینی عملکرد گیاه جو (مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
40 مدل سازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
41 مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای مختلف مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
42 مدل سازی عددی و ارزیابی مزرعه ای آبیاری جویچه ای گردشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
43 مدیریت آب در مزرعه: ارزیابی راندمان های آبیاری، چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
44 مدیریت آب در مزرعه: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
45 مروری بر استفاده از بیوچار به عنوان طلای سیاه در حذف نیترات از آب های آلوده به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
46 مروری بر روش خروجی یک یا چند گامی، روش حرکت آب به سمت بالا و روش تبخیر برای تعیین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
47 مروری برروش های مدلسازی انتقال ویروس (آلودگی آب)درخاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
48 مطالعه اثر ویژگی های خاک بر رفتار جذب سطحی علف کش متری بیوزین بوسیله مدل های جذب تعادلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
49 مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از لوله های دریچه دار ( هیدروفلوم) با آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
51 وقوع پدیده پس ماند در اندازه گیری غلظت املاح با دستگاه TDR و کپسول مکش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران