آقای دکتر وحید نورانی

دکتر وحید نورانی استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

آقای دکتر وحید نورانی

Dr. Vahid Noorani

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید نورانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
2 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
3 استفاده از خوشه بندی مکانی برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
4 استفاده از قوانین انجمنی برای پیش بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
5 استفاده ازسیستم فازی - عصبی تطبیقی درمدلسازی بارش -رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
6 بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژیومورفولوژی مخزن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
7 بررسی تغییرات فرآیندهای هیدرولوژیکی با استفاده از معیاره موجک-آنتروپی (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
8 بکارگیری مدل های ترکیبی موجک- شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در پیش-بینی بار رسوب معلق آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
9 پیش بینی چند ایستگاهه نیترات با بهره گیری از ابزار هوش مصنوعی و محاسبات نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
10 پیش بینی خشکسالی با نمایه SPI به روش مدلسازی ANFIS بر مبنای خوشه بندی C-mean فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
11 تخمین مکانی هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل زمین آماری چند متغیره ؛ مطالعه موردی: محدوده مترو شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
12 تعیین تغییرات حوضه آبریز با استفاده از روش ترکیبی مدل مفهومی هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 4
13 توسعه روش ترکیبی موجک-شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای مدلسازی چند ایستگاهه بارش-رواناب با استفاده از ابزارهای خوشه بندی و اطلاعات مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
14 مدیریت رسوب در بهره برداری چند هدفه از سد سفیدرود با لحاظ تولید انرژی برق آبی و مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 82
15 یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای شکافت سد خاکی و تعیین هیدروگراف خروجیناشی از شکافت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در براورد تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 ارائ? یک مدلی ترکیبی با استفاده از شبک? عصبی مصنوعی و تخمینگر توابع پایه شعاعی به منظور تخمین زمانی- مکانی مقدار بارش ماهیانه /مطالع? موردی : دشت اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه یک مدل بارش-رواناب ژئومورفولوژیکی بر اساس مفهوم مخازن آبشاری غیرخطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم روی پارامترهای دما و بارش ایستگاه تبریز در دوره 2049-2020 با استفاده از مدل LARS-WG و روش عامل تغییر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی استراتژی های کالیبراسیون در مدلسازی های دو ایستگاهی فرایند بارش-رواناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی الگوی جریان عبوری برروی سرریس پلکانی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی سطح آبهای زیر زمینی در آبخوان محدوده شهر تبریز با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 استفاده از ابزارهای پیش پردازش مکانی کوکریجینگ و SOM برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیر زمینی با مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
10 استفاده از روش بدون شبکه RBF در برآورد میزان تراوش سدهای خاکی مطالعه موردی: سد ستارخان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش- رواناب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 استفاده از یک نرون شرطی آستانه دمایی برای مدل سازی فرآیند بارش- رواناب در مناطقِ برفگیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
14 برآورد بار رسوب حوضه آجی چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی اثر رفع خطای موجکی بر فرآیند شناسایی نقطه تغییر در سریهای زمانی هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 بررسی اثر رفع نوفه موجکی درشبیه سازی فرآیند بارش رواناب -مبتنی بر مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 بررسی اثراغتشاش موجود درDEM های بادقت برداشت بالا هنگام استخراج پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی و افزایش اندازه ی سلول به عنوان ابزاری جهت حذف اغتشاش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی پایداری شیب های سنگی و قابلیت حفاری آن ها در محل سد های بتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
19 بررسی پایداری شیروانی های سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی مطالعه موردی سدخاکی زنوز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
20 بررسی تاثیر پارامترهای هیدروکلیماتولوژیکی حوضه بر سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل ترکیبی موجک من کندال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
21 بررسی تاثیر پارامترهای هیدروکلیماتولوژیکی حوضه روی سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی تاثیر پارامترهای هیدروکلیماتولوژیکی روی سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده ازمعیار ارتباط موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
23 بررسی تاثیر پروفیل سرعت در طراحی مقطع بهینه کانال ذوزنقه ای با استفاده از روش بهینه سازی کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 بررسی تاثیر دما بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاکی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاکی زنوز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی روش های درون یابی زمین آماری برای برآورد بارش متوسط سالانه منطقه مورد مطالعه : آجی چای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی روند تغییرات متقابل پوشش گیاهی و پارامترهای هیدروگراف واحد در حوضه آبریز مهرانه رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژیوتکنیکی در تحلیل اندرکنش تونل های متقاطع غیرهم سطح (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
30 بررسی مناطق مستعد زمین لغزش در دشت تبریز با استفاد از مدل AHP و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 بررسی و آینده نگری ارتباط مصرف آب و برق خانگی در شهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی همبستگی مقاومت فشاری و پربسامدترین اندازه تخلخل بتن سبک خودتراکم با آزمایش تخلخل سنج جیوه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
33 به کارگیری مدل ترکیبی ARIMA-ANNدر مدل سازی بارش-رواناب-رسوب حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بهبودرفتارلرزه ای قابهای خمشی فولادی با استفاده ازاتصالات نیمه گیردار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بهره گیری ازشبکه عصبی- مصنوعی برای بهینه سازی مدل سری زمانی (ARIMA) بارش– رواناب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 بهرهبرداری بهینه از سیستم تک مخزنه با استفاده از الگوریتم اصلاحشده جستجوی هارمونی مطالعه موردی: سد علویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شهر سرعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 بهینه سازی مدل بارش- رواناب حوضه معرف امامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
39 پردازش داده های توپوگرافیکی موثر بر بارش- رواناب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعاتِ جغرافیائی (مطالعه موردی: گرگانرود) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آبهای زیرزمینی با ساتفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین آمار (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
42 پیش بینی غلظت آلاینده های NO2 و SO2 هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی – فازی انطباقی و مقایسه نتایج بدست آمده (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
43 پیش بینی غلظت آلاینده ی 81 PM هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
44 تأثیر تغییر اندازه سلول DEM با وضوح بالا، بر متغیر های هیدروژئومورفوژیکی حوضه آبریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
45 تحلیل مکانی رسوب حوضه آبریز نهندچای با مدلسازی بارش-رواناب –رسوب و تعیین مناطق رسوبگیر و رسوبده حوضه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی ژنتیک الگوریتم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
47 تخمین چند ایستگاهه بار معلق رودخانه تلخه رود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تخمین حدود پیش بینی برای مدل های هیدرولوژیکی مبتنی بر شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تخمین و ارزیابی دبی رسوبی جریان با استفاده از روش های نوین داده گرا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
50 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 حل عددی معادله دیفیوژن با استفاده از روش کالوکیشن موجکی با موجک هار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 حل عددی معادله موج با استفاده از روش کالوکیشن موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 حل معادله ریچارد با استفاده از الگوریتم ناجینگ ترکیب هدفمند دادهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 خوشه بندی مکانی شبکه چاه های مشاهداتی برای مدلسازی تراز آب زیرزمینی با مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
55 ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ANN مدل GCM برای پیش بینی پارامترهای هیدروکلیماتولوژی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 شبکه هوشمند آب راهکاری جهت مدیریت مصرف در حوضههای آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
57 شبیه سازی رسوبگذاری در مخازن سد های ذخیره ی با استفاده از مدل ریاضی Gstara 2.0 و مقایسه آن با نتایج حاصل از روش تجربی کاهش سطح (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 شناسایی تغییرات درازمدت در کاربری اراضی و پوشش گیاهی حوضه آبریز بر اساس مدلسازی بارش- رواناب ژیومورفولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 کاربرد الگوریتم ترکیب دادهها در تخمین دبی برداشت از چاههای غیر مجاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
60 مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی و مقایسه آن با روش های شبکه عصبی و استنتاج فازی مطالعه موردی : حوضه آبریزلیقوان چای واقع دراستان آ . شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مدل سازی بارش-رواناب با استفاده از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی موجکی و مقایسه آن با روش های شبکه عصبی موجکی و شبکه عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 مدل سری زمانی SARIMAX بهسازی شده بر مبنای روش شبکه عصبی برای مدلسازی های هیدورلوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مدلسازی بارش - رواناب با مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 مدلسازی شکافت و شکست احتمالی سد ونیار تحت سناریوهای روگذری جریان و رگاب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
65 مدلسازی نیمه توزیعی مدل بارش- رواناب ژیومورفولوژیکی در قالب بهینه سازی دو ایستگاهه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
66 معرفی الگوریتم فراابتکاری تکامل تفاضلی در بهره برداری بهینه مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
67 معرفی مدلی برای تخمین بارمعلق رسوب با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روشهای کلاسیک و شبکه عصبی مطالعه موردی: رودخانه قره سو واقع دراستان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 مقایسه مدل های مختلف فصلانه در مدل سازی بارش-رواناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
69 واسنجی دو ایستگاهه مدل بارش- رواناب ژئومورفولوژیکی ناش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
70 یک مدل سه بعدی جعبه سیاه برای آنالیز تراوش در سدهای خاکی، مطالعه موردی: سد ستارخان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب