آقای مهندس هژبر کیانی

مهندس هژبر کیانی معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه

آقای مهندس هژبر کیانی

Hozhabr Kiani

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس هژبر کیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس نخستین کنفرانس منابع طبیعی ،محیط زیست و توسعه ی پایدار دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه، ایذه اردیبهشت 1394