آقای مهندس صادق ابراهیم پور

مهندس صادق ابراهیم پور

آقای مهندس صادق ابراهیم پور

Sadegh Ebrahimpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس صادق ابراهیم پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس نخستین کنفرانس منابع طبیعی ،محیط زیست و توسعه ی پایدار دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه، ایذه اردیبهشت 1394