آقای دکتر اسکندر سعیدی کیا

دکتر اسکندر سعیدی کیا دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز

آقای دکتر اسکندر سعیدی کیا

Dr. Eskandar Saeedi kia

دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسکندر سعیدی کیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جاده