آقای دکتر محمد اسمعیل علیخانی

دکتر محمد اسمعیل علیخانی دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر محمد اسمعیل علیخانی

Dr. Mohamad Esmaeil Alikhani

دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد اسمعیل علیخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جاده