آقای پروفسور کتش کتی

پروفسور کتش کتی استاد دانشگاه میسوری ، ایالات متحده آمریکا

آقای پروفسور کتش کتی

Prof. Kattesh V V Katti

استاد دانشگاه میسوری ، ایالات متحده آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور کتش کتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی