آقای پروفسور ویلیام سی فگ

پروفسور ویلیام سی فگ دانشیار سیستم های اطلاعات کامپیوتر ، دانشگاه ایالتی داکوتای واشنگتن

آقای پروفسور ویلیام سی فگ

Prof. William C Figg

دانشیار سیستم های اطلاعات کامپیوتر ، دانشگاه ایالتی داکوتای واشنگتن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.