آقای دکتر نظام علی دهنوی

دکتر نظام علی دهنوی

آقای دکتر نظام علی دهنوی

Dr. Nezamali Dehnavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نظام علی دهنوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر، کرمانشاه - شهرستان سنقرو کلیایی اردیبهشت 1394