آقای داریوش فرمانی

داریوش فرمانی

آقای داریوش فرمانی

Daryosh Farmani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای داریوش فرمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر، کرمانشاه - شهرستان سنقرو کلیایی اردیبهشت 1394