آقای پروفسور محد عمراب کدیر

پروفسور محد عمراب کدیر Ph.D. in Chemical Eng, Michigan (USA

آقای پروفسور محد عمراب کدیر

Prof. Mohd Omar Ab Kadir

Ph.D. in Chemical Eng, Michigan (USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.