آقای پروفسور محمد عمر دهوت

پروفسور محمد عمر دهوت دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )

آقای پروفسور محمد عمر دهوت

Prof. Mohamed Umar Dahot

دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.