آقای دکتر شعبان الهی

دکتر شعبان الهی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر شعبان الهی

Dr. Sha’ban Elahi

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شعبان الهی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
2 بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
3 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
4 پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای، شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعبیه سازی رابطه ای شبکه های نوآوری در ارتقای عمکرد علم وفناوری کشورها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
2 ارائه چارچوب استراتژیک برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
3 ارائه چارچوب عوامل حیاتی برای موفقیت پروژه های داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 ارائه چارچوب فنی - اجتماعی سیستم های مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 ارائه چارچوبی از تاثیر مدیریت دانش بر حکمرانی الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 ارائه چارچوبی برای تعیین نقش ذینفعان سازمان در میزان اهمیت استراتژی فناوری اطلاعات از نگاه شهر هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 ارائه چارچوبی برای موانع پیاده سازی مدیریت دانش 2 در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
9 ارائه مدلی برای تبیین نقش فناوری اطلاعات در یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 ارائه مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار از سیستم های اطلاعاتی با رویکرد مبتنی بر منبع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
11 ارایه رویکرد تصمیم گیری برای انتخاب سیستم های اطلاعاتی: مورد مطالعه انتخاب هوش تجاری برای شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
12 ارایه مدل و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش فرآیند پژوهش دانشگاهی با استفاده از هستاننگاری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
13 ارایه مدلی جهت تحلیلی مسائل کلیدی در مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
14 ارایه یک متدولوژی یکپارچه برای پیاده سازی ابزار کارت امتیازی متوازن در حوزه فنآوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 ارزیابی رابطه آمادگی الکترونیکی با موفقیت بیمه الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
16 ارزیابی سیستمهای گردشگری موبایل در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17 بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور از دیدگاه مدیران وکارشناسان خبره بانکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
18 بررسی تاثیر کاربردهای هوشمند وب معنایی در عرصه کسب و کار الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 بررسی تاثیر مدل سازی فرآیند های کسب و کار با استفاده از متدولوژی شیء گرا بر ایجاد دانش سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 بررسی دیدگاه مبتنی بر منابع و چالش های آن در بکارگیری قابلیت های سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
21 بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 بررسی رابطه ی قابلیتهای فناوری اطلاعات و موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی با دیدگاه مبتنی بر منبع (مورد مطالعه شرکتهای کسب و کارالکترونیکی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
23 بررسی نقش مدل سازی فرایندهای کسب و کار در فرایند مدیریت دانش سازمان؛ ارائه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 بررسی، طبقه بندی و مقایسه مدلهای اندازه گیری دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
25 پرداخت موبایلی و چالشهای آن در تجارت موبایلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
26 تحلیل بین سیستمی هولونیک خرده نظامهای اجتماعی درمطالعه نظام نوآوری : مطالعه موردی تحلیل بین سیستمی نظام مالی و نظام نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
27 ترکیبمدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویسگرادر فرآیند خسارت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
28 تعیین اثرات و موانع کمی و کیفی استقرار شهر الکترونیک و ارایه چارچوبی متناسب با آن (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
29 چارچوبی برای انتقال از سیستم های قدیمی به معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی نرم افزار
30 دسته بندی گردشگران شهری تهران با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 دلایل ناکارایی برنامه های معماری سازمانی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
32 راهنمای حاکمیت مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
33 سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای گردشگران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 شبکه های نوآوری در اقتصادی هزینه مبادله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
35 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رضایت کاربران نهایی سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
36 شناسایی مزایا و موانع برونسپاری سیستم های اطلاعات و رتبه بندی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 طراحی چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات همگرا میان سازمان های ذینفع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
38 طراحی چارچوبی برای پذیرش تجارت الکترونیکی از سوی کاربران: تبیین نقش اعتماد، کیفیت و رضایت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
39 طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
40 طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره برای سنجش آمادگی سازمانها جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه های داده کاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
41 فرا مدیریت سازمانهای مجازی با پشتیبانی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
42 فرامطالعه ای در حوزه راهبری فضای مجازی: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
43 مدل سازی فرایندهای زنجیره ارزش و نیازمندی های اطلاعاتی شرکت های مجتمع دارای رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
44 مدل مفهومی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
45 مدلسازی فرایندهای زنیجره ارزش شرکت های مجتمع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 مدیریت دانش فن نوآوری: چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش،فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
47 مرور سیستماتیک ابعاد ارزیابی کیفیت خدمات آنلاین دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
48 مروری بر استفاده از فناوری های موبایل برای بهبود تجربه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
49 معمای همجواری در شبکه های مجازی همکاری دانشی: درک پویاییهای همجواری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
50 نابرابری اجتماعی: چالش سیاست علم و فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی