پروفسور مهدی زارع

پروفسور مهدی زارع استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پروفسور مهدی زارع

Prof. Mehdi Zare

استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Method for Detection of Seismic Dual-Zones with Application to Earthquake Forecasting (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 1
2 A Study of the Strong Ground Motions of ۲۶ December ۲۰۰۳ Bam Earthquake: Mw۶.۵ (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
3 An Overview of Disaster Management During the April 25, 2015 Mw7.8 Nepal Earthquake (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 3، شماره: 1
4 اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین لرزه ۳۱ اوت ۱۹۶۸ دشت بیاض در چکانش رخدادهای آتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 3
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران ناشی از گسل شمال شهر با استفاده از یک روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر استدلال شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
6 ارزیابی توان لرزه خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزه ای و زمین شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 1
7 ارزیابى ریسک زمین لرزه در شمال غرب تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبى AHP؛ مطالعه موردى منطقه 22 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
8 Bayesian and Frequentist Approaches for the Estimation of the Maximum Expected Earthquake Magnitude in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 1
9 Damavand Quake: A Trigger of Risk Panic in Tehran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 3، شماره: 2
10 Doppler Effect Observed on the Recorded Strong Ground Motions in Iran and Turkey (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 3
11 Grid-Based Probabilistic Earthquake Forecast for Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 4
12 Neotectonics Controls on the Migration of the Rivers by Using Remote Sensing Imagery - A Case Study from Tabas Area - Eastern Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 3
13 Relationships between Different Earthquake Intensity Scales in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 1
14 Scaling of Long-Term Seismicity in Zagros, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 2
15 Seismic Hazard Zoning in Iran: A State-of-the-Art on the Studies during Four Decades (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 2
16 Strong Motion Data of the ۱۹۹۴-۲۰۰۲ Earthquakes in Iran: A Catalogue of ۱۰۰ Selected Records with Higher Qualities in the Low Frequencies (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
17 Tectonic Setting and Seismicity of the Badakhshan Region, Afghanistan (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 2
18 The Iranian Acceleromatic Data Bank:A Revision and Data Correction (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه گیری های مایکروترمور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
20 بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه گیری های مایکروترمور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
21 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
22 بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیت های آتشفشانی در منطقه ی آتشفشانی تفتان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
23 بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
24 پراکندگی لرزه خیزی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
25 تبیین ماهیت وضرورت درک عامه ازعلم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
26 تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 5
27 تخمین کاهیدگی امواج برشی زمین لرزه بم با استفاده از معکوس سازی رکوردهای جنبش نیرومند به روش تجزیه مقادیر تکین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
28 ترکیب اطلاعات مکانی با استفاده از تئوری استدلال شهودی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرتهران (دریافت مقاله) دوماهنامه شهرنگار دوره: 12، شماره: 54
29 تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش بینی آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
30 جستجوی زمینلرزههای تاریخی در تپه باستانی سیلک، با استفاده از باستانشناسی لرزهای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
31 خوشه بندی کاتالوگ لرزه یی و مدل سازی پس لرزه ها با استفاده از مدل ETAS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 4
32 محاسبه طیف طراحی برای انواع مختلف خاک در ایران، بر اساس داده های نزدیک گسل و مقایسه آن با آیین نامه ۲۸۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 4
33 مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) مجله علمی- تخصصی دانشجویی زیست سپهر دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Preliminary Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 APPLICATION OF STEPP METHOD FOR ASSESSING THE COMPLETENESS OF INSTRUMENTAL AND PRE-INSTRUMENTAL EARTHQUAKE DATA IN DIFFERENT SEISMIC PROVINCES OF IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 ASSESSMENT OF THE ROLE OF ACTIVE TECTONICS ON AQUIFER CREATION AND EMERGENCE BY USING REMOTE SENSING AND FIELD DATA: A CASE STUDY IN TABAS REGION, ISFAHAK DISTRICT, EASTERN IRAN (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 ATTENUATION LAW FOR THE STRONG MOTIONS IN IRAN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 ارتباط بین شدت زمین لرزه و زمین لغزه ها، با نگرشی بر منشاء لرزه زمین ساختی زمین لغزه های بزرگ ایران (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
6 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای متعارف شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 ارزیابی ایمنی تهران در برابر آتش سوزی پس از زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
8 ارزیابی ریسک مخاطرات طبیعی در ایران با تاکید بر نظام سلامت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
9 ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با استفاده از مدل TQSM در اسکله شهید باهنر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 ارزیابی لرزه خیزی ایران یک سال پس از زلزله 1396/08/21 با مرور دستاوردهای مطالعات زلزله ازگله (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 ارزیابی مدیریت کاهش ریسک زلزله در ایران بر اساس چهارچوب عملیاتی هیوگو ٢٠١۵- ٢٠٠۵ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
12 انفجار و ارتباط آن با ایمنی زیست محیطی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
13 ایمنسازی، و راهکارهای کاهش آسیب پذیری راهها و شبکه معابر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
14 Bam Earthquake of 26 December 2003, Mw6.3; A Review on the strong Motions and Surface Deformations (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
15 EARTHQUAKE FAULTING AND SEISMOTECTONICS OF EASTERN LUT AREA; AN OBSERVATION ON THE SEFIDABEH (۱۹۹۴) EARTHQUAKE FAULT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 EARTHQUAKE HAZARD IN KERMANSHAH AFTER A MAINSHOCK IN EZGELEH (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 ESTIMATION OF THE EARTHQUAKE INTENSITIES IN IRAN BASED ON GROUND EFFECTS (APPLICATION OF INQUA SCALE); 2 CASE STUDIES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 Importance of Geohazard Studies in the Dam Design: Gotvand Dam ; A Geo-environmental Problem in SW Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
19 LONG-TERM EARTHQUAKE FORECAST FOR IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 MEASUREMENTS OF SOIL GAS RADON IN AHWAZ FAULT, IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 NONLINEAR SOIL BEHAVIOR IN THE NEAR-FIELD; A CASE STUDY ON THE RECENT IRANIAN ACCELEROMETRIC DATA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 Recent 2017-2018 Seismicity and News Seismic Hazard Zoning of Iran (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
23 RECENT FINDINGS IN SEISMIC HAZARD MODELS OF IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 SEISMIC MOMENT, M, CALCULATION AND STRESS DROP FOR THE STRONG MOTION DATA IN IRAN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 SEISMOTECTONICS OF RECENT EARTHQUAKES IN WESTERN FARS AREA;SOUTHERN ZAGFOS, IRAN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 SELECTION OF EARTHQUAKE TIME-HISTORIES FOR ENGINEERING PROPOSES REGARDING THE SITE CONDITIONS; A CASE STUDY (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 Simulation of strong ground motion for the 2003 Bam earthquake, SE Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
28 THE BEST EARTHQUAKE REPORT TO ASSESS THE EARTHQUAKE MACROSEISMIC PARAMETERS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 Towards a New Seismic Hazard Zoning Map for Tehran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
30 بازنگری در ارزیابی Mmax و توان لرزائی گسل ها براساس زمین لغزش های بزرگ قدیمی در البرز مرکزی (دره نور) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 برآورد بیشینه توان لرزه زای گسل های بنیادی در پهنه استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 برآورد سریع انتگرالهای چرخشی به کمک الگوریتم بازگشتی در مدلسازی انتشار دینامیکی ترکِ مودِ سه (III ) به روش انتگرال مرزیِ طیفی (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
33 بررسی آسیب پذیری لرزه ای جاده ای (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
34 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور و شتابنگاشتهای ثبت شده در گستره شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
35 بررسی پایداری تونل های دوقلوی قطار شهری اهواز در محل برخورد با گسل اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
36 بررسی پایداری منحنی طیفی H/V مایکروترمورها برای چند نمونه ساختگاه انتخابی در شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 بررسی پیش نشانگرهای لرزه ای، مطالعه موردی زلزله بم (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
38 بررسی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی منطقه کوهرنگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 بررسی خرد شوندگی سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مرکزی ایران (چغارت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
40 بررسی خطر و ریسک زلزله بر روی شریان های حیاتی و شهرسازی در محدوده توسعه غرب و شمال شهر تهران در پهنه گسل های فعال تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
41 بررسی خطر و ریسک زلزله در محدوده توسعه شمالغرب شهر تهران در پهنه گسل شمال تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
42 بررسی زمین لرزه های القایی در یکی از میدان های نفتی حوضه زاگرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
43 بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات جاده ای کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
44 بررسی لرزه خیزی در منطقه آتشفشانی دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
45 بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیتهای آتشفشانی در منطقه آتشفشانی سبلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
46 بررسی لرزه زمین ساخت منطقه بالارود (شمال دزفول) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
47 بررسی مورفوتکتونیک و حرکات تکتونیکی جوان در منطقه تهران کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 بررسی میزان اعتبار استفاده از نگاشتهای مایکروترمور جهت تخمین فرکانس طبیعی نوسانات خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 بررسی نقش زمین ساخت فعال در پیدایش سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و داده های صحرایی منطقه مورد مطالعه دشت اصفهک در منطقه طبس (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
50 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
51 بزرگ‌ترین زمین لرزه قابل رخداد در ایران کدام زلزله با کدام بزرگا است؟ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
52 بهبود وضعیت فرار آب و احداث پرده آب بند تکمیلی جناح چپ سد تنگاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
53 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش، در ناحیه ساحلی دریای خزر، با روش احتمالی نسبت فراوانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
54 پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل دریای مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
55 پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
56 پهنه بندی و ریز پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهر کرد (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
57 پیش یابی زمین لرزه های با 5 در استان هرمزگان با استفاده از متد داده ورزی الگوها Pattern Informatics (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
58 پیشنهاد سامانه هشدار سریع زلزله با بهره گیری از شبکه شتابنگاری جنبش شدید زمین برای گستره شهری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
59 تاثیر سیستم های مستهلک کننده انرژی دریک سازه 4طبقه فولادی ومقایسه بین آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 تاثیر نرخ تورم در تحلیل ریسک پیش طرح فرآوری پودر سیلیس در کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
61 تحلیل پارامتر های خطر زلزله در زاگرس شمالی مطالعه موردی شهر هرسین (دریافت مقاله) نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
62 تحلیل پایداری بر مبنای نتایج رفتار سنجی، مطالعه موردی مغار مونتاژTBM عسگران – قمرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
63 تحلیل خطر زمینلرزه و آسیب پذیری لرزه ای در ساختگاه کارخانه زغالشویی زرند با توجه به زمینلرزه 1382/12/4 زرند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 تحلیل خطر طرح راه آهن قزوین _ رشت _ بندر انزلی و برآورد پارامترهای طرح لرزه برتاب (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 تحلیل خطر لرزه ای منطقه پارس جنوبی به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
66 تحلیل خطر و ریسک زلزله در شهر کرج با استفاده از روش های تعیینی و احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
67 تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه در معادن روباز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68 تحلیل ریسک لرزه ای سد رسوبگیر اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
69 تحلیل ریسک و آنالیز حساسیت معدن زغال میاناب با توجه به اثر تورم (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
70 تخمین ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهر کرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
71 تعیین پارامتر های زمینلرزه حاکم بر شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
72 تعیین ضریب کیفیت ازروی امواج حاصل از زمین‌لرزه‌های رخ داده درمنطقه البرز مرکزی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
73 تعیین فرکانس طبیعی نوسان خاک با استفاده از نگاشتهای مایکروترمور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
74 تغییرات کنش گسیختگی کولمب همراه با زمین لرزه سال 1376 زیر کوه قائنات ( جنوب خراسان ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 تنوع ژنتیکی یوزپلنگ در نقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
76 جدایش احتمالاتی خطر لرز های برای ساختگاه شهر بم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
77 جنبه های زمین ساختی زمین لرزه ملارد، آذرماه 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
78 جنبه‌های زلزله شناسه مهندسی زمین‌لرزه 84/9/6 ( 0.6 MW ) جزیره قشم (خلیج‌فارس) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
79 خطر زمین لغزه در محدوده محور و مخزن سد در حال مطالعه بانه (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
80 خطرهای طبیعی در منطقه شمال تهران (زلزله، سیل و زمینلغزش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
81 خوشه بندی کاتالوگ لرزه ای زاگرس با استفاده از مدل توالی همه گیر پسلرزه ها( ETAS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
82 خوشهبندی پیش لرزه های کشور و تهیه مدل پیشبینی برای منطقه هرمزگان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
83 درس های زلزله نپال کاتماندو، 2015 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
84 درس‌های زلزله شگفتی زمین‌لرزه بالاکوت (پاکستان) 1384/8/15 6 . 7 MW (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
85 رخدادهای لرزه ای به عنوان یکی از عوامل مهم ریسک در تونلسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
86 رفتار ضریب پخش و تراوایی در مناطق لرز هخیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
87 ریزپهنه بندی پهنه بندرعباس براساس داد ههای میکروترمور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
88 زمینلرزه زرند- داهوئیه و تاثیر آن در آبدهی چاهها و قنوات اطراف گسل کوهبنان، کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
89 سوانح طبیعی و تغییر اقلیم: چالش فردا در استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
90 شبیه سازی تراز آب زیر زمینی با استفاده از مدل های تلفیقی موجک، عصبی و مقایسه آن با سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی دشت مرودشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
91 شبیه سازی جنبش شدید زمین با تابع تجربی گرین براساس سناریو رخداد یک زلزله شدید در راستای گسل شمال تهران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
92 ضرورت مدیریت محیط زیست در برابر بحران هائی نظیر زلزله و انفجار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
93 عدم قطعیت در نقشه های مخاطرات زمین و اثر آن در مدیریت کاهش ریسک سوانح (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
94 لرزه خیزی القایی در میدان نفت و گاز، مطالعه موردی منطقه جنوب زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
95 لزوم ایمن سازی بافت های تاریخی، جهت کاهش آسیب های ناشی از زمین لرزه (دریافت مقاله) همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر
96 لزوم بازنگری در نقشه های پهنه بندی خطر زلزله برمبنای ارائه مثالی از جنوب تهران و درسهای زمین لرزه 11 مارس 2011 توهوکو - اوکی ژاپن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
97 محاسبه وتحلیل پارامترهای لرزه خیزی درناحیه شمال غربی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
98 مدل استنتاج فازی برای تحلیل خطر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
99 مدل سازی لرزه خیزی القایی ناشی از فعالیتهای هیدروکربوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
100 مدلسازی معکوس به روش هموار جهت پردازش داده های IP/RS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
101 مروری بر منحنی هایعملکرد توربین و کمپرسورگازی در ایستگاه تقویت فشار گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
102 مصادیق معماری پایدار در طراحی سنتی شیراز (نمونه موردی: خانه منطقی نژاد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
103 مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرکرد با استفاده از اندازه گیری مایکروترمور (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
104 مطالعه اثرات ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتابنگاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
105 مطالعه خطر زمین لرزه و تعیین مناطق پر خطر لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
106 مطالعه محتوی فرکانسی و افت تنش شتابنگاشتهای لرزه اصلی زمین لرزه درب آستانه (سیلاخور) 85/1/11 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
107 مقایسه مدل های پتروفیزیکی اشباع آب در نواحی شیلی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه نار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
108 مقایسه نتایج تحلیل خطر زمین لرزه در گستره با نبود لرزه ای نائین (بر مبنای روش شبیه سازی مونت کارلو و استفاده از پارامترهای لرزه خیزی طبس) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
109 مقایسة زمین لرزه های تاریخی ودستگاهی درگسل شمال تبریز (NTF) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
110 نقشه های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه های کاهندگی طیفی برای گسترة شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله