آقای دکتر ابراهیم میکانیکی

دکتر ابراهیم میکانیکی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر ابراهیم میکانیکی

Dr. Ebrahim Mekaniki

ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم میکانیکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه اسلام و سلامت