آقای دکتر سیدحسن عرفانی

دکتر سیدحسن عرفانی

آقای دکتر سیدحسن عرفانی

Dr. Seyed Hassan Erfani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسن عرفانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر