خانم فرانک جابری

فرانک جابری

خانم فرانک جابری

Faranak Jaberi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرانک جابری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار فني و ادبيفصلنامه چشم انداز امین