دکتر نادر طباطبائی

دکتر نادر طباطبائی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر نادر طباطبائی

Dr. Nader Tabatabaiee

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیرساسوبیت برمشخصات رفتاری وکارایی مخلوطهای آسفالتی حاوی تراشه های آسفالت (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی انواع حالتهای مدل کردن بار چرخ در سطح روسازی به کمک آنالیز المان محدود و مقایسه با نتایج میدانی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده از سرباره کلوخه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی پتانسیل کاربرد آزمایش نفوذسنج دینامیکی در کنترل کیفیت تراکم خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی تاثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوط های آسفالتی حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی خصوصیات فیزیکی مصالح سنگی با استفاده از مفاهیم زبری ویژه (Srv) و درصد فضای متراکم نشده (U) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی روش های مختلف تبدیل روسازی موجود به روسازی نفوذپذیر برای خیابان های شهری با ترافیک سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبه معکوس روسازی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 استفاده از الیاف برای بهبود مقاومت خمشی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 استفاده از روش TOPSIS برای انتخاب بهترین افزودنی ضدعریان شدگی آسفالت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی اثر سیمان گچی بر رفتار خاک های درشت دانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثراستفاده از روان کننده در خصوصیات عملکردی بتن آسفالتی حاوی تراشه آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
11 بررسی تاثیر افزودن فیلر برعملکرد آسفالت حفاظتی اسلاری سیل (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
12 بررسی تاثیر لاتکس طبیعی و فیلر سیمانی بر عملکرد آسفالت حفاظتی اسلاریسیل (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
13 بررسی تاثیر نوع دانه بندی در عملکرد آسفالت سوپرپیو در مقابل تغییر شکل (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
14 بررسی خصوصیات اصطکاکی مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره متخلخل کوره بلند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی رفتار کندروانی قیر VB اصلاح شده با پودر لاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
16 بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگ دانه ای (SMA) (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
17 بررسی نفوذ پذیری مخلوط های آسفالتی با دانه بندی با ز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
18 به روزرسانی ماتریس انتقال احتمالاتی مارکوف برای شبکه راهی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش استنباط بیزین و با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
19 پیش بینی عمر خستگی در آزمایش های خمشی با استفاده از روش منطق فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 تخمین مدول ارتجاعی لایه های روسازی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تدوین یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری روسازی شبکه راه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
22 جداشدگی در مخلوط های آسفالتی داغ و لزوم استفاده از دستگاه MTV در اجرای مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 مقایسه رو شهای چگال یسنج هست های، مخروط نفوذسنج دینامیکی، و روش مخروط ماسه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
24 نرم افزار خوداظھاری پیمانکار برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کارخانھھای آسفالت مرحلھای در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران