دکتر مهدی حسن پور

دکتر مهدی حسن پور استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهدی حسن پور

Dr. Mahdi Hassanpour

استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر کروم، سرب و کادمیوم در مصرف کنندگان کپور معمولی و سوف معمولی در خلیج گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
2 بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه در گوسفندان کشتار شده شهرستان بابل (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا (Atherina boyeri) صید شده از تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
4 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
5 ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
6 تعیین سمیت سرب، کروم و آهن در بافت خوراکی پرنده چنگر در تالاب بین المللی گمیشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
7 دموگرافی شب پره پوست خوار میوه پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
8 مطالعه ی برخی ویژگی های رفتاری پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
9 مقایسه آماره های جدول زندگی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه فرنگی اهلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
10 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae روی 10 هیبرید تجاری ذرت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
11 میزان سلنیوم و وانادیوم در ماهی های کیلکای معمولی و آلوزا در سواحل جنوبی دریای مازندران و ارزیابی خطر مصرف غذایی ناشی از آن (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حشره کشی و دور کنندگی پنج اسانس گیاهی روی شپشه دندانه دار غلات oryzaephilus surinamensis L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر دما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Gloverروی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر دما روی واکنش تابعی افراد نر و مادهی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به کنه ی دولکه ای Tetrnychus urticae Koch روی گیاه خیار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر دما روی واکنش تابعی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیزgossypii (Glover) Aphis روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر کود ورمی کمپوست روی زیست شناسی پشه ی شته خوارAphidoletes aphidimyza Rondani، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر گردهی گیاهان مختلف روی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر گیاه میزبان بر زیست شناسی شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi L. در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر گیاهان میزبان شته برگ یولاف Ropalosiphum padi روی مراحل قبل از بلوغ کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثر گیاهان میزبان شته سبز گندم (Hemi.: Aphididae) Sitobionavenae روی زیستشناسی کفشدوزک شکارگر (Col.: Coccinellidae) (Goeze) Hippodamiavariegata (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اثر مزبان های مختلف گیاهی روی زیست شناسی شته برگ یولاف Homoptera: Aphididae) ) Ropalosiphum padi در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 اثرات زیرکشندگی پایریپروکسی فن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 اثرات کشندگی اسانس گیاهان بومادران Achillea millefolium و ریحان Ocilium basilicum روی حشرات کامل زنبور پارازیتویید خارجی H.hebetor (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
13 اثرات کشندگی اسانس های پونه، گلپر، بومادران روی مرحله ی تخم کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 اثرنسبتهای مختلف ورمی کمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته ی جالیز، Glover Aphisgossypii روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کادمیوم، کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی کلمه تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 Effect of host plant on biology of green aphid Schizaphis graminum Rondani under laboratory conditions (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
18 بررسی اجمالی مکانهای دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولکنو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
19 بررسی برخی پارامتر های چرخه زندگی کنهTetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) در سه دمای 15، 20 و 25 درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 بررسی تاثیر جاذب پیرولوزیت در حذف پارامتر آهن از آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
21 بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
22 بررسی تداخل همزیستی لاروهای پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی حساسیت مراحل نابالغ بالتوری سبز Chrysoperla carnea به حشره کش حایل دینوتئفوران و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی خرما در شهرستان طبس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
25 بررسی راهکارهای ی برای تلفیق آب های سطحی و زیرزمینی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
26 بررسی رفتارجفتگیری و تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر آماره های تولیدمثلی بالتوری سبز ، carnea Chrysoperla (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 بررسی مقایسه ای حذف نیتروژن و فسفات از پساب خروجی تصفیه خانه بابل توسط دو گیاه تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 پارامترهای تولید مثلی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxia (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 پارامترهای تولیدمثلی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber در تغذیه از گرده ی گیاهان مختلف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididae (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 پارامترهای رشد جمعیت پایدار شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover پرورش یافته روی بوته های خیار تیمار شده با نسبت های مختلف ورمی کمپوست:خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum Diuraphis noxia و padi (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 پارامترهای زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxia (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 پایدارسازی جانبی بهینه خودرو با استفاده از کنترلر چندمتغیره مدلغزشی مرتبه 2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
35 تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روی پارامترهای رشدی و جدول زندگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روی تراکم جمعیت مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) و خسارت آن تحت شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک روی پارامترهای رشد جمعیت کنه ی تارتن دولکه ای، تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک روی پارامترهای رشد جمعیت کنهی تارتنTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 تاثیر ورمی کمپوست روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegataشکارگر شته جالیز Aphis gossypii Glover (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 تاثیر ورمی کمپوست روی ویژگی های تولیدمثل و طول عمر کفشدوزک Hippodamia variegataروی شته جالیز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 تأثیر پسماند کمپوست قارچ خوراکی روی واکنش تابعی پشه ی شکارگرAphidoletes aphidimyza نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
41 تخمین جذب و ارزیابی ریسک غذایی فلزات نیکل و کادمیوم ناشی از مصرف ماهی کلمه دریای خزر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 ترجیح حشرات ماده ی کامل کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به دو گونه از شته های آفت خیار در گلخانه: شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover) و شته ی سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 ترجیح غذایی لارو سن چهارم کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی جالیز، Aphis gossypii (Glover) و شته ی سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer) روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
45 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
46 تعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
47 تنوع گونهای شکارگرهای تریپس گندم روی چند رقم گندم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
48 حذف تکمیلی BOD5 و COD از پساب خروجی تصفیه خانه بابل در وتلندهای گیاهان تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
49 حساسیت زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) به اسانس گیاهان آویشن Zataria multiflora و رازیانه Foeniculum vulgare (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
50 در تغذیه از شته ی جالیز (Chrysoperla carnea (Stephens پارامترهای تولیدمثلی بالتوری سبزAphis gossypii (Glover) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 روی برخی خصوصیات زیستی (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گیاهان میزبان شته مومی کلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های Aphis gossypii Glover برخی پارامترهای زیستی شته ی جالیز، مختلف ورمی کمپوست به خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 رهگیری هدف دارای مانور در رادارهای مونواستاتیک با استفاده از تبدیل مختصات بدون بایاس (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
54 زیست شناسی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در تغذیه حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
55 زیست شناسی کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغییر ازشته مومی کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روی کلزا و کلم برگ قرمز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های شیرماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
57 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
58 طول مراحل مختلف دوره پس از بلوغ حشرات ماده کفشدوزک شکارگر (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) در تغذیه از شته روسی گندم روی گیاهان مختلف میزبان در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 غلظت جیوه در بافت خوراکی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
60 فلزات در بافت عضله کیلکای معمولی خزر و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 کشندگی عصاره های آبی گیاهان پونه، گلپر، بومادران روی مرحله ی تخم کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 کنترل تطبیقی مدل- مرجع یک هلیکوپتر آزمایشگاهی به کمک نظریه پایداری لیاپانوف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
63 گیاه دارویی گشنیز و سبزیجات برگی در شهرستان طبس: اهمیت اقتصادی و راهکارهای توسعه، ترویج، فرآوری و بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
64 معرفی یک راهبرد جدید درپیش بینی سریهای زمانی آشوبی براساس معادلات مرکزجرم بازگشتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
65 مقاوهت رقمهای مختلف گندم نسبت به تریپس گندم، Haplothrips tritici ، تحت شرایط مزرعهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
66 مقایسه دوره رشد قبل از بلوغ کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamiavariegata با تغذیه از شته (Hemi.:Aphididae) Sitobionavenae روی دو گیاه گندم و جو در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 مقایسه میانگین غلظت سرب دربافت های شیرماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 مقایسه میانگین غلظت کروم در بافت های کبد،کلیه و ماهیچه شیر ماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
69 مقایسه ی پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea ، (Stephens) در تغذیه ی حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
70 نرخ شکارگری بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 نرخ شکارگری حشرات مادهی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii Glover در سنین مختلف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 نرخ شکارگری سن شکارگر(Orius laevigatus (Fieber روی شته ی جالیز (Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 نرخ شکارگری سن شکارگر(Orius laevigatus (Fieber روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae Koch در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 نقش شرکت های تعاونی در توسعه و تقویت کارهای بزرگ اقتصادی در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
75 نقش معلم و برنامه ریزی درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
76 نگاهی بر کاربردهای درخت نارنج در طب محلی و رژیم غذایی مردم ایران (با تاکید بر دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی آن در شهرستان طبس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
77 واکنش تابعی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به شته ی جالیز Glover) Aphis gossypii) روی گیاه خیار: اثر دما و جنسیت شکارگر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 واکنش تابعی کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی Schizaphis graminum (Rondani) روی جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
79 واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata (Goeze)نسبت به شته یSchizaphis graminum Rondaniروی جو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
80 واکنش تابعی لارو سن چهارم و حشرات ماده ی کامل کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover) روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 ویژگی های مورفومتریک شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover و زوبور پارازیتوئید AphidiuscolemaniViereck در گیاهان کوددهی شده با ورمی کمپوست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم