پروفسور سید غلامرضا اسلامی

پروفسور سید غلامرضا اسلامی استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

پروفسور سید غلامرضا اسلامی

Prof. SeyedGholamrezs Eslami

استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Architecture in Transition Era toward Network Society (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
2 Assessment of the Role of Archetypes in Creation of Sense of Place in Iranian Mosques Using AHP (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 4
3 آگاهی از زلزله در معماری و تاثیر آن برسازماندهی جغرافیای سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
4 آموزش خلاق (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
5 ارائه الگوهای اجتماع پذیری فضاهای آموزشی با تکیه بر اصول سازنده گرایی و تولید فضا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 15، شماره: 2
6 اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
7 الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه قابلیت های محیطی گیبسون (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 2
8 Effective Parameters on Post-Disaster Temporary Housing Design in Rural Settlements (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 3
9 Endogenous Development; an Alternative for De-escalation of Identity Crisis among Iranian Women and Their Houses (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
10 Procedural Study on the Methods that Analyze the Design Process (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 1
11 The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 1
12 The Qualitative Analysis on Contemporary Approaches toward Architectural Training in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
13 Two Paradigms of Endogenous Development: Production Process & Supply-demand Relationship (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 1
14 بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 1، شماره: 1
15 بازخوانی نظام معماری باغ ایرانی در باغ - فرش ایرانی با تاکید بر نظریه بوم شناختی ادراک محیط[1] (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 9
16 بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه لایه های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
17 بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 4
18 بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 4
19 بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 3
20 پژوهشی در توسعه فزاینده علوم از طریق فضاهای مجازی (سایبراسپیس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دوره: 0، شماره: 1
21 تاثیر حضور آسمان در فضای معماری بر بهداشت و سلامت روان انسان و کاهش جرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
22 تبارشناسی نقش مایه چلیپا در معماری ایرانی از منظر افقی گرایی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
23 تبیین ارتباط حضور آسمان در فضای معماری و نگارگری دوره صفوی از منظر ساحت های حیات انسان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
24 تبیین الگوی شبه- فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
25 تبیین تاثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
26 تبیین جایگاه دوره انحراف توجه و سنجش اثربخشی آن در فرآیند حل خلاقانه مسئله معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 1
27 تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
28 تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
29 تبیین عوامل موثر بر ابهام در تاریخ گذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 11
30 تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
31 تحلیلی بر اثربخشی شیوه برخورد با مسئله در فرایند طراحی معماری و نسبت آن با میزان خلاقیت در فرآورده معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
32 تراکم ساختمانی و توسعه ی درون زا (نمونه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
33 چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96 (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 168
34 خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی گزینی در کلاس طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
35 رویکردی تحلیلی به نیازهای روانی و رفتاری زنان و تاثیر آن در بهبود کیفیت فضا (نمونه مورد مطالعه: فضای عمومی پارک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
36 رویکردى تحلیلى به کیفیت محیط مسکونى معاصر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
37 سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بعد برخالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 37
38 ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 3
39 فرانمایى در تجربه معمارى ایرانى (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 15
40 فرایند طراحی مسکن روستایی در بازسازی پس از زلزله عوامل موثر بر شرایط حین و پس از بحران نمونه پشتیبان: روستای گوفل پس از زلزله ۱۳۶۹ منجیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 4
41 معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
42 معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
43 مقایسه تطبیقی مکان یابی فضای سوم و نقشه شناختی احساس امنیت در فضای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
44 نشانه شناسی کهن الگوها در مناره ها و میل های راهنما (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
45 نقش تجربه با واسطه و تجربه محیطی در آموزش معماری معاصر ایران (بررسی موردی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال ۸۶ - ۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 3
46 نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافت های تاریخی ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
47 نقش فضاى مرزى – پیوندى، در فرایند آفرینش معنا (ارزیابى توان معنا آفرینى فضا به کمک رویکرد نشانه شناسى) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
48 واکاوی اثربخشی نظریه ساختارهای زنده کریستوفر الکساندر در معماری دست کند در راستای تحقق بومی سازی در معماری (مطالعه موردی: دست کندهای استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 2
49 هنر اسلامی و نگرش افقی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی کیفیت نظام آموزش معماری در دانشگاه ها با تاکید بر مدل سازی مفهومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
2 ارزیابی نقش مولفههای کالبدی روستای درهمرادبیگ همدان در ارتقاء حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
3 از مسکن تا خانه، راهی به سوی معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
4 الگوی تحلیل هویت مسکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 بازخوانی نقش مکان در معماری با تاکید بر مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
6 بررسی رابطه بین محیط مصنوع و پیامدهای سلامت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
7 بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
8 بررسی نقش و تاثیر اکسپوها بر معماری از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 تاثیرفرهنگ بومی درشکل گیری کالبدشهرسازی ومعماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
10 تاثیرنمایشگاه های جهانی اکسپورها، برآفرینش نظریه های نودرمعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 تبیین ضرورت بازآفرینی مراکزشهری به منظورتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
12 تدوین مدل مفهومی بازآفرینی مراکز شهری با تاکید بر گردشگری شهری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
13 توسعه کیفی آموزش معماری درافق 1404 (با تاکید بر مفاهیم بنیادین معماری اسلامی و توسعه درون زا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
14 توسعه گردشگری روستاهای حومه ای با تاکید بر هویت مکان (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 رویکردهای بازآفرینی مراکز شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
16 سقانفار:روایت پردازی در معبد آب و ساقی از آناهیتا تا حضرت ابوالفضل در معماری بومی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
17 مدل مفهومی بازآفرینی مراکز شهری با تأکید بر گردشگری شهری (نمونه موردی: مرکز شهر ساحلی محمودآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
18 مشارکت طراحی درقلمروفضای همکاری طراحان و کاربران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
19 معماری پایدار در اقلیم سرد کوهستانی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
20 مقایسه الگوی محله در شهرسازی ایرانی- اسلامی با الگو های عام اولیه در شهر سازی مدرن از منظر ویژگی ها و مفاهیم ، بررسی موردی محله وقت الساعت یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 مقایسه سیستم های ارزیاب ساختمان های سبز در جهت تعریف سیستم ارزیاب ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 موزه های مجازی، راهکاری نوین در حفاظت از میراث تاریخیو توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
23 نقش ویژگی های منطقه ای در روز آمد کردن معماری سنتی نمونه موردی:مطالعه ی تطبیقی مسکن نوگرا و سنتی خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
24 نگاهی نو به سنت و مدرنیته از دیدگاه فرهنگ و هنر شرق و غرب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری