یوسف رمضانی

 یوسف رمضانی

یوسف رمضانی

Yosef Ramezani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در مقطع مرکب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
2 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر توامان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
4 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل، آرایش و مساحت صفحات نفوذناپذیر مستغرق بر مشخصه های جریان غلیظ (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
5 بررسی توزیع زمانی بارش های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
6 بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
7 بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
8 تاثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
9 تحلیل عددی ابعاد جداشدگی و مجرای جریان در آبگیری از کانال مستطیلی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
10 قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
11 مدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
12 مطالعه تنش برشی بستر پیرامون تکیه گاه پل در حضور پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق روی دشت سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی در اعتماد سازمانی غیرشخصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
2 اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد پنبه تحت شرایط سناریوی انتشار A1B مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
3 اثر تغییر اقلیم تحت شرایط سناریوی انتشار B1 بر رشد و عملکرد پنبه مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
4 اثر دبی پیک هیدروگراف سیل بر آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثر عمق کارگذاری سپر روی پروفیل طولی آبشستگی در فواصل مختلف لوله از بستر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 اثر فاصله لوله از بستر و عمق کارگذاری سپر بر حداکثر عمق آبشستگی زیر خط لوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 اثر نسبت استغراق دیوار موازی بر کاهش حداکثر عمق آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
8 اثر نفوذپذیری دیوار موازی روی عملکرد هیدرولیکی آن پیرامون تکیه گاه پل (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 اثرات احداث دیوار مرزی بریکنواختی بستر در نزدیکی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
10 اثرطول تکیه گاه برآبشستگی تکیه گاه پل درمقطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی رضایت کارکنان از خدمات اداری مالی با روش فازی شهودی (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
12 ارزیابی روش های سنتی استحصال آب باران با نگرش بر مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون ازجنبه مصرف کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 امنیت شغلی با رویکرد سلامت و ایمنی و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 برآورد ضریب پخشیدگی طولی در آبراهههای طبیعی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتایی در جریان یکنواخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 بررسی آزمایشگاهی اثر نصب موانع مکعبی در مسیر جریان رودخانه های سیلابی بر کاهش آورد رسوبات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
18 بررسی آزمایشگاهی الگوی توزیع سرعت در دشت سیلابی دارای پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش و زاویه نصب صفحات مستغرق توام با تعریض رودخانه بر کاهش انتقال بار بستر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد صفحات مستغرق بر نحوه انتقال بار بستر در بخش تعریض شده رودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد ردیف بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه نصب بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی آزمایشگاهی میدان سه بعدی جریان پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 بررسی اثر تغییر دبی پایه هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
26 بررسی اثر تغییر دبی پیک هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
27 بررسی اثر زاویه برخورد جریان بر پروفیل آبشستگی لوله در اعماق مختلف کارگذاری سپر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
28 بررسی اثر طول و عمق کارگذاری دیوار موازی بر آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
29 بررسی اثر عمق کارگذاری سپر بر آبشستگی پیرامون لوله در زوایای مختلف برخورد جریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
30 بررسی اهمیت روش های غیرسازه ای در کاهش اثرات مخرب سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
31 بررسی تاثیر بازارگرایی و قابلیت انعطاف پذیری بازار بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های بازرگانی در عرصه لبنیات در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
32 بررسی تاثیر زاویه آبگیری بر الگوی جریان و رسوب در دهانه آبگیرها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 بررسی تاثیر عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه با نقش واسطه گری انگیزه های درونی و بیرونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
34 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
35 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
36 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تصویر ذهنی مثبت مشتریان مطالعه موردی : بانک سینا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
37 بررسی تاثیر کیفیت خدمات و محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان با میانجی گری تصمیم خرید (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های رفاه شهر مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
38 بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر خلق دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
39 بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر موانع و زبری بر شرایط جریان های غلیظ (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
41 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با بهره گیری از نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
42 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی ( مورد مطالعه: اساتید و اعضای هییت علمی یک موسسه آموزش عالی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
43 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی پرسنل بیمارستان فارابی از کیفیت خدمات مالی بانک رفاه با نقش واسط ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
44 بررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
45 بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی نقش ابعاد سازمانی در تسهیم دانش و ایجاد سرمایه دانشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
47 بررسی و تدوین استراتژی های منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
48 بررسی و مقایسه مطالعات انجام گرفته در زمینه آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی وقوع جریان های غلیظ در مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 برسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهدسازمانی در میان پرستاران مطالعه موردی بیمارستان فارابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
51 برندسازی حسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
52 برون سپاری و مکانیزم های کنترل سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
53 تاثیر ادراک کارکنان از مسیولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت های ساخت و ساز مسکن شهر مشهد (مطالعه موردی: شرکت های خصوصی ساخت و ساز مسکن شهر مشهد در سال 1395) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
54 تاثیر روش آبیاری، رژیم آبیاری و نوع کوددهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
55 تاثیر زبری سطح طوقه بر کارایی آن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد مرتبط با شغل، تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده سبک مدیریتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
57 تاثیرسرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت کارآفرینانه موردمطالعه، بانک های خصوصی خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
58 تبیین تاثیر رسانه و شناسایی رسانه های موثر بر اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به مسایل مربوط به آب شرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
59 تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
60 تحلیل مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
61 توپوگرافی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در اعماق مختلف کارگذاری دیوار موازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
62 توپوگرافی آبشستگی پیرامون دیوار موازی مستغرق در تکیه گاه پل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
63 حسابداری منابع انسانی: مفهومی مربوط به گذشته وآینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
64 روش های نوین استحصال آب باران شیوه ای کارا در مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
65 رویکردهای روش شناختی برای مطالعه فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
66 ریزمقیاس نمایی آماری بارش و دما تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
67 زهکشی جاده های جنگلی شیوه ای کارا در جهت کاهش فرسایش تا رویکرد حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 زهکشی کنترل شده، راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات زیست محیطی زه آب خروجی مزارع (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
69 شبیه سازی حرکت آلودگی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
70 شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
72 شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
74 شبیه سازی کیفی نیترات دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
75 شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی : اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
76 شناسایی مولفه های رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خطوط هوایی با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
77 مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
78 مقایسه مدل های آشفتگی در آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران