دکتر ناصر طالب بیدختی

دکتر ناصر طالب بیدختی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

دکتر ناصر طالب بیدختی

Dr. Nasser Taleb Beidokhty

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 52
2 ارایه الگوریتم جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ ها در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
3 ارتقاء استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با استفاده از فرآیند پله – حوضچه ای رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 79
5 ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 2
6 ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه دار بلوکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
7 ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری صدرا بر اساس برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری در شرایط زلزله (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 52
8 ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
9 ارزیابی زبری سطح داخلی انواع لوله های فایبر گلاس با دستگاه اندازه گیری زبری سطح (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 59
10 ارزیابی فراکتالی از روش پیش پردازش موجکی گروه های زمانی جریان رود: مطالعه ی موردی رود قره آقاج در استان فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 3، شماره: 5
11 ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 4
12 الگوی رسوبگذاری و فرسایش در دماغه آبشکن های واقع در سیلاب دشت رودخانه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 6
13 امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
16 بررسی استهلاک انرژی درانواع سرریزپلکانی ساده شیب دارولبه داربا استفاده ازمدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
17 بررسی تاثیر شبکه بندی روی ضریب شکل توابع پایه شعاعی در نگاشت داده های ناقص بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
18 بررسی تاثیر کمی سدهای اصلاحی بر زمان تمرکز حوضه (مطالعه موردی: شهرستان های اقلید، مرودشت و ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی تشکیل تری هالومتان در شبکه آب شرب شیراز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 14
20 بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
21 بررسی عددی موقعیت و طول پرش هیدرولیکی در سرریز سرسره ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 35
22 بررسی عملکرد سدهای اصلاحی آبخیزداری در مهار کردن رسوب (مطالعه ی موردی : حوضه های آبخیز شهرستان های اقلید، مرودشت و ممسنی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 3
23 بررسی عوامل موثر در مکان یابی قطب های مهندسی عمران در ایران با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و ارتباطات در دهه های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 25
24 بررسی وجود آشوب در جریان رود در مقیاس های زمانی گوناگون (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 2، شماره: 3
25 بررسی وضعیت آموزش مهندسی محیط زیست درکشورهای مختلف ومقایسه آن باوضعیت موجود درکشورایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
26 تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 1
27 تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه رود تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
28 تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص آب و بار آلودگی بر مبنای مدل چانه زنی بردا، مطالعه موردی: بخشی از سیستم رودخانه ای کر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
29 تدوین مدل تخصیص عادلانه کمی و کیفی آب در سیستم های رودخانه – مخزن: کاربرد روش بهینه سازی سناریوها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
30 تدوین نمودار سازمانی مناسب برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 34
31 تغییرات اقلیمی بر دما، بارش و رواناب حوضه درودززن استان فارس با استفاده از رویکرد میانگین گروهی چند تشبیهی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
32 توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 7، شماره: 17
33 توسعه و کاربرد الگوریتم JPSO در بهینه سازی بهره برداری از آبگیرها سدها (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 25
34 درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی و نگاشت داده های ناقص تداوم بارندگی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
35 شبیه سازی انتقال بار کل در رود: مطالعه ی موردی، رود دز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 12
36 شبیه سازی سه بعدی حفره ی آب شستگی اطراف تکیه گاه پل با دیواره ی قایم با نرم افزار FLOW - 3D (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
37 شبیه سازی عددی بالاروی امواج بلند با استفاده از رهیافت نگاشت به فضای محاسباتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 1، شماره: 2
38 عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی هوازی در تصفیه شیرابه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
39 کاربرد الگوی WAF در شبیه سازی عددی امواج غلتشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
40 کاربرد قوانین انتخاب اجتماعی (SCR) در مدیریت و بهره وری بهینه از منابع آبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 25
41 مدل بهینه یابی روش تصفیه فاضلاب در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 3
42 مدل حل اختلاف چندهدفه ی بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی برمبنای رویکرد برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
43 مدل عددی آب کم عمق برای شبیه سازی بالاروی امواج بلند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
44 مدلسازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 1
45 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 3
46 مقایسه روش های شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل هم زمان معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 3
47 مقایسه روشهای مختلف تصویر در روش هیدرودینامیک ذرات روان تراکم ناپذیربرای مدلسازی جریان اطراف دریچه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 31، شماره: 2
48 مقایسه معیارهای قطعی و غیرقطعی آغاز حرکت ذرات رسوب دانه ای در حوضچه های جزر و مدی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 2
49 نگرشی چند فراکتالی به زنجیره ی زمانی جریان سیلابی رود قره آغاج (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و اطلاع رسانی کلید موفقیت سیستمهای مدیریتپسماند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
2 آنالیز حرارتی سدهای بتنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در حداکثر ضربه قوچ خط انتقال آب سدکوثربا استفاده از نرم افزار HAMMER10.2 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 آنالیز فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها - مطالعه موردی بر روی رودخانه کر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 اجرای طرح تغذیه مصنوعی منابع آب های زیر زمینی در جهت جلوگیری از فرونشست زمین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 ارائه الگوی معرف فرسایش پذیری خک و ساماندهی در حوزه آبریز مقصود آباد مرودشت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارائه طرح بهینه شبکه جمعآوری فاضلاب با درنظرگرفتن شاخصهای هیدرولیکی به کمک نرم افزار SewerGems (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب شهر نیریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
8 ارایه روشی ساده برایمحاسبه میدان جریان ثانویه در جریانهای چرخشی پیچهای رودخانه و محیطهای دریایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارایه گزینه های مناسب برای آموزش و اطلاع رسانی مدیریت پسماند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
10 ارزیابی آسیب پذیری تالاب طشک - بختگان به کمک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
11 ارزیابی تاثیر استفاده از فرمول هیزن ویلیامز در مقایسه با فرمول دارسی وایسباخ در تحلیل و آنالیز هیدرولیکی خطوط انتقال آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی وتاثیر آن درمیزان تولید رواناب: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 ارزیابی جریان زیست محیطی : مطالعه موردی رودخانه نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
14 ارزیابی خطرات HSE واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه اول پارس جنوبی با استفاده از روش های JRA و EFMEA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 ارزیابی خطرات بهداشت، ایمنی و زیست محیطی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه اول پارس جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
16 ارزیابی عملکرد ماژول های غشایی کلاف مارپیچی توسط مدل سازی CFD (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
17 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی فلوم گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن با استفاده از مدل شبیه ساز WIN-FLUME (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 ارزیابی قدرت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان تولید پسماند روستایی استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
19 ارزیابی مدل CREAMS در برآورد فرسایش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
20 ارزیابی مدیریت رودخانه برشرایط اکوهیدرولوژیکی آن : مطالعه موردی رودخانه نکا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
21 استفاده از روش VOFدر تعیین سطح مشترک جریان آشفته دوفازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
22 استفاده از فلوم گلوبلند در مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی درودزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 استفاده ازآب انبارهای قدیمی جهت تامین و ذخیره آب درشرایط اضطراری (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
24 افزایش بهره وری سیستم های مدیریت پسماند با مشارکت بخش خصوصی توانمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
25 امکان سنجی استحصال انرژی از محلهای دفن پسماند جامد استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
26 امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش درمخازن سدها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 انتخاب مکان مناسب برای محل دفع پسماندهای خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 اندازه گیری مدت متوسط انفجار در تلاطم دیواره ای به روش ویولت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 اهمیت اثرات اقتصادی حاصل از تفکیک پسماند از مبدا: مطالعه موردی شهر آباده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
30 بررسی آزمایشگاهی اثر انقباض جریان بر حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی سرریز-دریچه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی آزمایشگاهی اثر محدوده زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش میزان عمق آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن الیافی در سازه های مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط جریان متفاوت برمیزان آبشستگی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی آزمایشگاهی حذف مواد نفتی از آب آلوده با کمک کربن فعال پودری (PAC) (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
35 بررسی آلودگی رسوبات رودخانه ای و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی اثر آب بر روی رفتار دینامیکی سازه برج آبگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی اثر اینرسی پمپ و الکترو موتور بر شدت ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار HammerV8i و مقایسه فرمول و اینرسی پمپ های شرکت پمپیران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی اثرات تغییر فصل در میزان پسماند تولیدی و اجزاء پسماند شهر کازرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
39 بررسی اثرارتفاع آب روی سرریز برحفره آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 بررسی الگوی جریان از روی سرریز کنگره?ای و تعیین ضریب گذردهی آب به روش عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی امکان خطر آلودگی دشت شیراز به منظور مدیریت کیفی و زیست محیطی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 بررسی پارامترهای آشفتگی جریان در نزدیکی پوشش گیاهی بستر (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 بررسی پدیده کاویتاسیون درتخلیه کننده تحتانی سد سفید رود به کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی تاثیر اندر کنش مکانیکی - هیدرولیکی سنگ بر تونلهای آب بر تحت فشار با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی تاثیر بحران آب در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
46 بررسی تاثیرمدلسازی پی برنتایج تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی - مطالعه موردی سدتادان درتایلند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی تغییرات جامدات در راکتورهای جریان پیوسته ورمی کمپوست - کمپوست بر روی لجن تصفیه خانه فاضلاب با و یا بدون وجود پسماندهای الی دیگر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
48 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه قره آغاج با کاربرد برنامه QUAL2K (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
50 بررسی چالشها و معضلات پیش آمده در اثر ضربه آبی و تحلیل آن در خطوط انتقال آب مطالعه موردی روی شهر لامرد در استان فارس ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی حقابه درون جریانی(زیست محیطی) رودخانه نکا در سناریو های مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 بررسی رژیم جریان و راندمان ته نشینی در حوضچه ته نشینی مستطیلی با و بدون صفحات شیبدار (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
53 بررسی رژیم های جریان در حوضچه ته نشینی مستطیلی با استفاده از پرمنگنات پتاسیم (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
54 بررسی روش های انتخاب سایت مناسب جهت دفع و دفن پسماندهای ویژه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
55 بررسی روش های برآورد جریان زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 بررسی روشهای مسیریابی جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای جامد شهری مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
57 بررسی روشهای مسیریابی جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای جامد شهری مطالعه موردی بخشی از استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
58 بررسی روش‌های مسیریابی جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماند‌های شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
59 بررسی زبری سطح داخلی انواع لوله های فایبرگلاس با دستگاه تست کننده زبری سطح (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
60 بررسی سدهای زیرزمینی به عنوان الگویی جهت حفاظت از منابع آب زیر زمینی در مناطق گرم و خشک با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی سد زیر زمینی کندر کهنوج استان کرمان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
61 بررسی سیستم قنات جهت زهکشی اراضی؛ مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
62 بررسی طرح تغذیه مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی دشت تهران ـ شهریار به عنوان راهکاری جهت جلوگیری ازفرونشست زمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
63 بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 بررسی عددی تاثیر تغییر شیب سرریز سرسره ای و پلکانی بر موقعیت پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
65 بررسی عددی توزیع فشار هیدرودینامیکی در جام های پرتابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
66 بررسی عددی رفتار تونل‌های غرقابی تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
67 بررسی عددی عوامل موثر بر استهلاک انرژی در نسل جدید سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
68 بررسی عملکردسدهای اصلاحی دراستقرار پوشش گیاهی مطالعه موردی: حوزه های آبخیزشهرستانهای اقلید مرودشت و ممسنی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 بررسی عوامل بروز خشکسالی در ایران و راهکارهای مقابله با آن با استفادهاز تجارب سایر کشورهای جهان (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
70 بررسی عوامل موثر بر تولید کمپوست ،کیفیت کمپوست ،شاخصه ها و دامنه تغییرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
71 بررسی فرونشست، فروچاله و ترک های رخ داده در استان فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی قنوات شهر شیراز در ارتباط با آبیاری فضای سبز شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
73 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آب انبارهای منطقه لارستان فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
74 بررسی گزینه مناسب جهت دفع پسماندهای جامد شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین- بدترین فازی و ویکور فازی (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
75 بررسی مساله شکست سد و اجرای مدلهای کامپیوتری شکست سد بر روی سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
76 بررسی مشکلات کارست سد سلمان فارسی و ارائه مدل عددی تخلخل دو گانه معادل برای تخریب میزان نشت در آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی منابع و مصرف آب و برآورد آب مورد نیاز سالهای آینده شهرستان لار (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
78 بررسی میزان تاثیر سدهای اصلاحی آبخیزداری درافزایش زمان تمرکز مطالعه موردی: حوزه های آبخیزداری شهرستان های اقلید، مرودشت و ممسنی ، استان فارس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 بررسی نظریه های ایجاد پیچان رودها و فرمهای شریانی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
80 بررسی و اندازه گیری کیفیت آبهای زیر زمینی دشت نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
81 بررسی و بهینه سازی مکانی ایستگاه های موجود جمع آوری مواد بازیافتی در کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
82 بررسی و کاربرد مدلهای کامپیوتری Hec-6 و Hec-2 در براورد رسوبات مخزن سد درود زن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش و رسوب
83 بررسی و کنترل جریان همراه با اجسام شناور (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 بررسی و مرور مدل های آنالیز ریسک و ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی بخش شبکه های آبرسانی شهری و سیستم های فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
85 بررسی وجود آشوب در جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 بررسی وضعیت آب انبارهای شهر لار (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
87 بررسی وضعیت پسماندهای خطرناک (ویژه) صنعتی استان فارس، فهرست شده در ضمیمه یک کنوانسیون بازل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
88 بررسی وضعیت پسماندهای قابل بازیافت درشهرشیراز وامکان سنجی احداث Drop-off center (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان فارس و ارایه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
90 بررسی هیدرولیکی و راه کارهای جلوگیری از تخریب بیشتر پل بند گرگر (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
91 بهره برداری از سد های مخزنی با استفاده از روش تابع فازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
92 بهینه یابی اثر زهکشی قائم درپایین انداختن سطح آب زیرزمینی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
93 بهینه یابی پارامترهای مؤثر بر تولید ورمی کمپوست به عنوان جایگزین مناسب سیستم های تثبیت لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
94 بهینه یابی شکل سدهای قوسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
95 بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
96 پایش و مدیریت شبکه توزیع آب شهری با تبیین شاخص های تاب آوری هیدرولیکی، توپوگرافی،اقتصادی، کیفیت و امنیت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
97 پیش بینی انتقال رسوب در بازه هایی از رودخانه خشک شیراز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پلها بر اساس برنامهسازی ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
99 تأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
100 تأثیر تغییر اقلیم در پیش بینی پارامترهای اقلیمی با دخالت تحلیل عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو (مطالعه موردی: سد درودزن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
101 تأثیر فواصل قرارگیری زبری های مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
102 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
103 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
104 تحلیل عددی برخورد موج به دیواره به کمک تئوری فشار ضربه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
105 تحلیل عددی جریان ناشی از برخورد موج به دیواره در درون درزه های آن به کمک تئوری فشار ضربه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 تخمین عناصر فلزی در رسوبات دریای خزر با استفاده از دو روش Moving Least Square و Radial Basis Function (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 تدوین سیستم پایش منابع آبهای زیرزمینی در آلاینده های غیر نقطه ای، با استفاده از نرم افزار BASINS مطالعه موردی (رودخانه سیوند قبل از اتصال با کر در استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
108 تدوین یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره جهت انتخاب بهترین سناریوی ساماندهی رودخانه: مطالعه موردی: رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
109 تصفیه شیرابه (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
110 تعیین چگالی در مبدا و حین حمل پسماند روستایی منطقه غرب استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
111 تعیین ضریب آبگذری دریچههای شعاعی در حالت جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
112 تعیین کمیت و آنالیز فیزیکی پسماند روستایی منطقه فراشبند فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
113 تعیین و شبیه سازی لایه بندی حرارتی در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC5-Q (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 تغییرات شاخص کاویتاسیون در تخلیه­کننده­تحتانی شماره­3 سد سفیدرود در حالت هوادهی­شده و هوادهی­نشده به کمک Fluent (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 تکنولوژی های مختلف تولید هیدروژن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
116 تلفیق راوابط تحلیلی ون راین و معادلات دیفرانسیل حاکم بر جریان ساحلی برای محاسبه بار رسوبات انتقالب در راستای ساحل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
117 حذف آزمایشگاهی مواد نفتی از آب آلوده با کمک خاک دارای محتوی آلی بالا (Peat) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
118 حقابه زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
119 حل عددی معادله آب کم عمق به روش حجم محدود WENO با استفاده از الگوی تخمین شار عددی لکس فردریش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 روش ویولت و کاربرد آن در مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
121 روشی برای محاسبه همزمان بهترین مسیر حمل پسماند شهری و مکان یابی بهینه ی ایستگاه های انتقال پسماند به روش Nonlinear Integer Programming (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
122 شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
123 شبیه سازی جریان بر روی سر ریز سد سیوند به کمک نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 شبیه سازی عددی جریان دوفازی بر روی سرریزهای پلکانی جهت ارزیابی احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
125 شبیه سازی عددی جریان دوفازی برروی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
126 شبیه سازی عددی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر اطراف یک آبشکن با مدل عددیFlow 3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
127 شبیه سازی عددی مورفولوژی پیچان رود ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
128 شبیه سازی یک بعدی اثر احداث سد بر تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
129 شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras3.1.1 , Mike11 ,Breach , Arcview (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
130 شناسایی منابع آلاینده رودخانه قره آغاج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
131 شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی بهنگام مواد زائد خطرناک صنعتی گامی موثر در توسعه مدیریت مواد زائد استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
132 شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
133 شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای صنعتی استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
134 صنعت ورمی کمپوست راهکاری حیاتی در دستیابی به کشاورزی پایداردر روستاها (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
135 طبقه بندی و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
136 فراکتالی برپایه روش تغییرات شاخص ارزیابی رودخانه های پیچانرودی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
137 کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی Water Gems با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی روی شهرفراشبند) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
138 کمپوست و مزایای آن در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
139 گونهشناسی آبانبارها به عنوان منابع آب در دسترس در منطقه لارستان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
140 محاسبه بعد فراکتالی در رودخانه های پیچانرودی با استفاده از روش شمارش جعبه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
141 مدل سازی سه بعدی جریان در اطراف آبشکن با مدل VOF (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 مدل سازی عددی امواج ناشی از شکست سد به کمک معادلات غیر خطی آب کم عمق (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
143 مدل سازی عددی بالاروی امواج بلند با استفاده از معادلات غیرخطی آب کم عمق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 مدل سازی عددی و بررسی تاثیرات مقیاس بر روی جریان دوفازی در انواع سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
145 مدلسازی ترکیب تفرق و انکسار امواج از طریق حل عددی معادله شیب ملایم با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 مدلسازی تغییرات بلندمدت مورفولوژیک خلیج چابهار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
147 مدلسازی تغییرات خط ساحلی جزیره لارک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
148 مدلسازی شوری خاکهای لومی سیلتی دشت شیراز تحت آبیاری با پساب تصفیه شده (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
149 مدلسازی عددی نیروهای وارد بر دریچه های سرویستحت شرایط مختلف مخزن سد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
150 مدیریت پسماند های جزئ ویژه دراستان فارس ضرورت ها و ملزومات (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
151 مدیریت جامع تالاب پریشان جهت احیا و پایدارسازی با رویکرد اکوسیستمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
152 مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک ( مطالعه موردی رودخانه کر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 مدیریت منابع آب با رویکرد شناسایی مناطق آسیب پذیر آب های زیر زمینی با استفاده از جدیدترین مدل پیشنهادی شاخص آسیب پذیری نیتراته (NVI) مطالعه موردی آبخوان آزاد داشت شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
154 مدیریت و بازیافت پسماندهای ساختمانی، مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
155 مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
156 مروری بر روندشبیهسازی بلندمدت مورفولوژیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
157 مطالعه اثر نانوذرات سیلور در گندزدایی آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
158 معیارهای مکانیابی و ارزیابی زیست محیطی محل های دفع پسماندهای خطرناک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
159 مقایسه استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با سرریز اوجی(صاف) بوسیله روش عددی Volume of Fluid)-VOF) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
160 مقایسه تاثیر استفاده از الگوی های مختلف تخمین شار در حل عددی معادله آب کم عمق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
161 مقایسه روشهای مختلف تخصیص مصرف گرههای شبکه توزیع آب و تاثیر آن در شاخصهای هیدرولیکی شبکه توزیع آب با استفاده از GIS مطالعه موردیروی شبکه توزیع آبشهر میمند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
162 مقایسه عملکرد راکتورهای ترکیبی تک مرحله ای و دو مرحله تخمیر در تاریکی و نور در تولید هیدروژن زیستی از پسماند غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
163 مقایسه و بررسی استاندارد کیفی آب شرب ایران با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
164 مقدمه ای بر تاب آوری کلانشهر شیراز در برابر سیل: شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه های خشک و نهر اعظم (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
165 مکان یابی ایستگاه های ثابت جمع آوری مواد بازیافتی با استفاده از نرم افزارArc GIS (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
166 مکان یابی لندفیل شهری شهرستان مرودشت با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
167 مکان یابی مرکز تفکیک و پردازش پسماند قابل بازیافت، مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
168 مکانیابی محل دفع پسماندهای خطرناک در استان فارس به روش رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
169 مکانیابی و راهبری محلهای دفن پسماند ساختمانی - مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
170 نقش آموزش فرهنگ و مشارکت اجتماعی درمدیریت پسماندهای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
171 نقش کمپوست خانگی در کاهش هزینه های مدیریت پسماند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
172 ویروس کرونا و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
173 هندسه فراکتالی در مهندسی رودخانه : ایده ها، مفاهیم اساسی و دستاوردها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
174 هیدروانفورماتیک و کاربرد آن در مطالعه طرح های آبی رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
175 یک روش انتقال دامنه برای محاسبات عددی تغییرات فرمهای بستر در کانالها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
176 یک مدل حجم محدود موزون برای معادلات آب کم عمق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
177 یک مدل عددی تسخیر شوک برای تحلیل بالاروی امواج بلند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران