قاسم اسدیان

 قاسم اسدیان

قاسم اسدیان

Ghasem Asadian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب نهاوند تشنه مدیریت و برنامه ریزی، مشکلات و نقاط کور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
2 اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سنقری و کانفتا در آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 اثر توأم گردوغبار و کنه تارتن روی فضای سبز و محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
4 اثرات نامطلوب سموم کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
5 ارتباط حدود اتر برگ با میزان فرسایش در مارن های همدان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بربرخی ازویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب برسطح آب زیرزمینی با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ فستوکا بلند در شرایط همدان بر اساس روش های تجزیه آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم آجیلی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
10 بررسی اثر تاریخ کاشت برعمکرد واجزاء عملکرد دو رقم یوروفلور و پومار آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
11 بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم آذر گل و رکورد در آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
12 بررسی اثر فواصل مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد دو آجیلی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 بررسی اثر کود بیولوژیک ازتوبارور1 و فسفاته بارور 2 در مرحله استولون زایی بر تولید مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
14 بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان درهمدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 بررسی اثرتراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد دورقم یوروفلور و آرماویرسکی آفتابگردان Helianthus annus L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
16 بررسی اثرگیاهان داروئی بر روی سیاه شدن مو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
17 بررسی پتانسیل آبی سیستم کارست ومدیریت بهره برداری از آن درجنوب شهرستان نهاوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
18 بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیر زمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز تاسران،استان همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
19 بررسی تنوع ژنتیکی و معرفی ارقام پر محصول از لحاظ عملکرد فروش 36 ژنو تیپ علف باغ و در استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
20 بررسی عملکرد 9 ساله زعفران در شرایط آب و هوایی استان همدان (مطالعه موردی: ایستگاه اکباتان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
21 بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
22 بررسی میزان آگاهی و مصرف گیاهان دارویی اعضای هیئت علمی (مطا لعه موردی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 بررسی میزان آگاهی و مصرف گیاهان دارویی کارکنان بیمارستان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی و ارزیابی کانال های انتقال آب و پایداری سازه های پخش سیلاب طاسران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
25 پایش و بررسی درختکاری در عرصه پخش سیلاب طاسران (با نگاهی بر سازگاری توده های مختلف بادام معمولی Amygdalus communis در آن) (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
26 تاثیر کود ارگانیک اسید هیومیک بر درصد بازدهی اسانس گیاه آویشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
27 تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
28 تجزیه علیت عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ علف باغ در شرایط همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 تجزیه علیت عملکردبذرو اجزاء عملکرد در36ژنوتیپ فستوکابلند(Festuca arundinacea (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تخمین کتیرای گون زرد با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
31 رابطه دما و فعالیتهای هیدروترمالی در مناطق لالجین، قهاوند و چهاردولی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
32 روابط کربن آلی خاک و تیپ های گیاهی در حوضه گنبد، همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
33 سهم موزه های جانورشناسی ایران درگردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
34 گیاهان دارویی و احیای طب سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
35 مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
36 معرفی شبیه ساز بارش قابل حمل در جهت انجام مطالعات اکوهیدرولوژی مراتع (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
37 مفاهیم اکوهیدرولو ژی در اکوسیستم های مرتعی با نگاهی موضوعی به مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران