علی قنبری

 علی قنبری دانشیار-دانشگاه خوارزمی

علی قنبری

Ali Ghanbari

دانشیار-دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analytical Model for Estimating the Vibration Frequency of Structures Located on the Pile Group in the Case of Floating Pilesand End-bearing Pile (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
2 اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
3 اثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiaca (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
4 اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه ی برتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
5 اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
6 اثر شیب شیروانی بر جابه جایی نسبی طبقات قاب های خمشی فولادی در ساختگاه های باخاک نرم (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 1
7 اثر نیتروژن بر علفهای هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
8 اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
9 ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت در (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
10 ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
11 ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
12 ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
13 ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی ثباتی مزمن مچ پا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 1
14 ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
15 ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (.L mays Zea (و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علفکش فورام سولفورون (اکوییپ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
16 ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
17 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل پیرشریف واقع در آزاد راه اراک-خرم آباد و پیشنهاد سیستم نگهدارنده بر اساس روش های تجربی و عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
18 Effects of prenatal exposure to extremely low electro-magnetic field on in vivo derived blastocysts of mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 10، شماره: 6
19 Evaluation of MCNPX and GATE with HotSpot for Internal Dosimetry (Simulation Study) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 3
20 Investigation of Soil Structure Interaction and Wall Flexibility Effects on Natural Sloshing Frequency of Vessels (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
21 Seismic Active Earth Pressure of Narrow Geosynthetic-Reinforced Backfill on Rigid Facing (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 3
22 برآورد تحلیلی تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب های خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 1
23 برآورد رقابت چندگونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته ( 1/w) و سطح برگ نسبی علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
24 بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
25 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونهای و برخی شاخصهای رشدی گونه های مزرعه ذرت ( .L mays Zea) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
26 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اب و هوایی مشهددر شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
27 بررسی اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم در کنترل سلمه تره(Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
28 بررسی تأثیر آبگیری مخزن در انتخاب ضریب شبه استاتیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
29 بررسی تأثیرانواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانش آموزان شهرستان لردگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
30 بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
31 بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
32 بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیب های ماسه ای با مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
33 بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
34 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه ها و عملکرد در مزرعه سویا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
35 تاثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
36 تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
37 تحلیل برگشتی تونل متروی کرج به منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده خاک در برگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
38 تحلیل عددی اثر حفره ی دایره یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
39 تخمین تابع تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 1
40 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر Alhaji pseudalhagi (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
41 تعیین ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
42 شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی Triticum boeoticum Boiss و جودره Hordeum spontaneum K.Koch در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
43 فشار فعال استاتیکی ناشی از سربار نواری بر دیوارهای مایل (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 1
44 کنترل شیمیایی گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
45 محاسبه ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حایل با استفاده از روش قطعات افقی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
46 مطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analytical study on seismic displacement of reinforced slopes and earth walls using horizontal slices method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
2 آثار سیاست های قیمتی برق بر تورم در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
3 آزمایش پرسیومتری، کاربردها، روش های اجرا و پارامترهای حاصله در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 آیاهمه علفهای هرز دررقابت با گیاه زراعی تاثیرمنفی برعملکرددارند؟ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر در نظر گیری اندرکنش خاک- سازه بر پریود طبیعی سوله ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 اثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 اثر ساختگاه در رفتار لرزهای سدهای سنگریزهای با رویهی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
8 اثر علف کش بنتازون و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 اثر علف کش بنتازون و میدان مغناطیسی بر کنترل علف های هرز مزرعه لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 اثر علف کش، تراکم و سیستم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اختر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 اثر کلسیم و پتاسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو و شلیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اثر محافظتی آتورواستاتین بر آسیب های کبدی ناشی از کادمیم کلراید در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
13 اثرات تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس ( . Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 اثرات دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثرات دماهای مختلف جوانه زنی بر جوانه زنی بذور گلجالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثرات رفاهی نقدینه کردن یارانه های انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
17 اثرات محافظتی آتورواستاتین بر نفروتاکسیسیتی ناشی از کادمیم کلراید در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 اثرکود کامل محتوی فسفات بالا درافزایش تحریک فاز زایشی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
19 ارائه معماری سرویس گراجهت تشخیص تشابه توالیهای DNA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
20 ارائه یکرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدرکاهشنشت از پیسدهای خاکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 ارتباط هوش اخلاقی با سبک مدیریت کلاس مدرسان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
22 ارزیابی اثر ورزش اجباری شنا بر درد نوروپاتی ناشی از ضایعه فشاری مزمن عصب تحت حدقه ای در رت نر و ماده بالغ (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
23 ارزیابی اثردزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن برعملکردذرت Zea mays L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی بهبود عملکرد مهارها و شمع های مارپیچ تحت تزریق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
25 ارزیابی تأثیرات اجتماعی ایجاد معابر جانبازان و معلولین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
26 ارزیابی جایگاه روش شبه استاتیک در بررسی پایداری لرزه ای سازه های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 ارزیابی راهکارهای آب بندی وانتخاب روش بهینه آب بندی پی سد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
28 ارزیابی رفتار زیست محیطی بتن و عملکرد بازیافت آن در قالب توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
29 ارزیابی رفتار مهندسی خاک طی مراحل اجرای تونل خط آهن تهران-تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی ها در مجاور شیب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
31 ارزیابی شاخص های رشدی گونه ها در سطوح مختلف آبیاری در مزرعه ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 ارزیابی میزان محصول و مقدار ماده مؤثر (آلیسین) سیر منطقه اتو در مقایسه با سیر صورتی استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
34 استراتژی انرژی های تجدید پذیر در ایران با درنظر گرفتن عملکرد کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
35 استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مقادیر TDS در رودخانه تلخه رود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 القای گل نر در خیار گلخانه ای با استفاده از نیترات نقره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 اندرکنش دینامیکی شمع - تونل باتاکید برتوزیع لنگردرطول شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 اهمیت کیش در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
40 اینترنت شبکه های اجتماعی و تاثیرآن برهویت جمعی سنتی ایرانیان (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
41 Bioactivity and potential health benefits of Thymus vulgaris (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
42 Cinnamon essential oil and zinc sulfate complex, efficiently decreased glucose concentration and stimulated insulin secretion in Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
43 Cinnamon essential oil controlled lipid profile and glucose concentration in Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
44 Design and modeling a resonance humidity sensor (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
45 Effect of Levodopa and Benserazide and Combinational Therapy on Histopathological Changes in SNC and Hippocampus and AlsoOxidative Stress Enzymes in Serum of the Parkinsonian Rats (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
46 Effect of the Width of Dam Crest on Seismic Characteristic of Critical Slice Surface on Embankment Dams (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 Effects of forced exercise on mechanical allodynia in a rat model of chronic constriction injury (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
48 Evaluation of Vibration Modes in Embankment Dams (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
49 R&D spillovers, trade integration and expansion of trade flows in the selected countries of East and West Asia and Pacific (1990-2000). (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها
50 Role of hydrogen sulfide in health and disorder (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
51 Tamoxifen in combination tranilast affects transforming growth factor-β ligands and its receptors in MCF-7 cells (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
52 The role of the adrenergic system and HPA axis in protective effects of morphine against PTSD-like symptoms in rats (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
53 Therapeutic Effect of Thymoquinone against Methotrexate-Induced Damage on Sperm Parameters in Mice (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان
54 Therapeutic effects of Spirulina platensis against juvenile stress induced oxidative stress, BDNF alterations and morphological remodeling in the amygdala of female rats in adulthood (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
55 Tumor Immunotherapy (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
56 USE MARINE DREDGED SAND FOR PORT AREA CONSTRUCTION: A CASE STUDY OF SHAHID RAJEE PORT, IRAN (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
57 بدست آوردن فرکانس اصلی ارتعاش آزاد دیوار حائل به روش تحلیلی با درنظرگیری اثراندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
58 برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
59 برآورد شتاب طراحی برای ساختگاه های نزدیک منبع لرزه (مطالعه موردی نیروگاه آبی رودبار لستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
60 برآورد ظرفیت باربری گروه ریزشمع با استفاده از تحلیل های عددی سه بعدی به وسیله نرم افزار میداس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
61 برآورد مدول الاستیسیته برای آبرفت جنوب تهران با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و صحرایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 برآیرد تحلیلی فرکنس ارتعاش آزاد سد خاکی همگن بر بستر صلب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
63 بررسی آزمایشگاهی مقاومت و اتساع خاک های ماسه ای رس دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
64 بررسی اثر ارتفاع سدهای خاکی بر رفتار لرزهای آنها(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
65 بررسی اثر اصلاح یارانه برق در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
66 بررسی اثر حضور تونل های کم عمق بر روی فرکانس ارتعاش آزاد آبرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
67 بررسی اثر حوضه رسوبی ذوزنقه ای شکل بر پاسخ تک سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
68 بررسی اثر درجه حرارت و دوره آماده سازی بر صفات جوانه زنی بذور گلجالیز مصری(Orobanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 بررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
70 بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 بررسی اثر مسلح سازی با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی اثر مسلح سازی شیروانی ها با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
73 بررسی اثر مواد خودترمیم کننده در قیر و مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
74 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
75 بررسی اثرات اندرکنش خاک-سازه بر آنالیز مودال و تحلیل لرزه ای سازه واقع بر خاک با مرزهای ساده و نیمه بینهایت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
76 بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک برمشخصات لرزه ای سطوح لغزش بحرانی مطالعهموردی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
77 بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت مسکن در ایران با روشهای ECM وARDL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
78 بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
79 بررسی اندر کنش خاک_سازه در قاب های خمشی فولادی لاغر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
80 بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در پاسخ به علف کش های هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 بررسی بزرگنمایی پارامترهای مختلف در سدهای خاکی سنگریزهای تحت زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
82 بررسی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
83 بررسی پاسخ تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ذرت (Zea mays L ) در رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
84 بررسی پایداری و کارایی دیواره های میخکوبی شده گودبرداری های عمیق در آبرفت تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
85 بررسی پیچشی تیرهای بتنی مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
86 بررسی تاثیر الاستومر در عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی و توزیع نیروی لغزش آن ها در ارتفاع قاب در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
89 بررسی تاثیر پرداخت یارانه بنزین برتمرکز شهری درطی فرآیند هدفمندسازی یارانه ها با استفاده ازروشهای ECM,ARDL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
90 بررسی تاثیر سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
91 بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
92 بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
93 بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنشخاک- سازه- سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
94 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد رودبار لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
95 بررسی خودترمیمی قیر با استفاده از آزمایش های ترمیم مربوط به خستگی و عوامل تاثیر گذار در خودترمیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
96 بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PH (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
97 بررسی رابطه خلاقیت هیجانی با عزت نفس دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
98 بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامیدانش آموزان مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
99 بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
100 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و را هبرد های نظم جویی شناختی هیجان با اضطراب اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
101 بررسی رابطه سلامت ذهن با شناخت اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
102 بررسی رابطه سلامت روان و هوش اخلاقی با احساس خودکار آمدیدانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
103 بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روان با مسئولیت پذیریدانش آموزان مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
104 بررسی رابطه هوش اخلاقی وهوش معنوی با احساس خودکار آمدی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
105 بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر با امید به زندگی و خود کار آمدیدانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
106 بررسی رابطه هوش عاطفی با نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
107 بررسی رابطه هوش کلامی ،دیداری وبین فردی با سبک های مدیریت کلاس معلمان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
108 بررسی رابطه هوش منطقی وهوش بین فردی با مسئولیت پذیریدانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
109 بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
110 بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
111 بررسی رابطه هوش هیجانی با منبع کنترل دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
112 بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با رضایت از زندگی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
113 بررسی رابطه هوش هیجانی و شناخت اجتماعی با احساس خودکار آمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
114 بررسی رابطه ی امید به زندگی با خود کار آمدی و مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
115 بررسی رابطه ی انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
116 بررسی رابطه ی بین باورهای خود کارآمدی با راهبردهای یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
117 بررسی رابطه ی جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
118 بررسی رابطه ی سبک زندگی سالم و بهداشت روانی بر مبنای آموزه های اسلام (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
119 بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
120 بررسی رابطه ی شیوه های انضباطی والدین و پرخاشگری در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
121 بررسی رابطه ی هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
122 بررسی رابطهی عزت نفس با خود شناسی انسجامی و اصالت شخصیت درونگرایی وبرون گرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
123 بررسی رفتار توده خاک در برگیرنده و وضعیت پایداری تونل متروی کرج- خط 2 قطعه اول برپایه اطلاعات ابزار دقیق، در حین اجرا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
124 بررسی رفتار رئولوژیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف پلی پروپیلین، سرباره مس و میکروسیلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
125 بررسی رفتار لرزهای توپوگرافی شیب با درنظرگیری اثرات اندرکنشخاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
126 بررسی رفتار مصالح سنگریز با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
127 بررسی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور دریایی چند جزیی و پیوسته در برابر امواج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
128 بررسی رقابت چندگونه ای علفهای هرزباریک برگ درتراکمهای مختلف ذرت Zea mays. L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 بررسی روش های اختلاط عمیق (Deep Mixing Method( و همچنین ارزیابی کیفیت اختلاط عمیق خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
130 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) تحت تاثیر تراکم، نوع گیاه و نوع مدیریت مالچ گیاهان پوششی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
131 بررسی روند توسعه روش شبه استاتیک با رویکرد تحلیل پایداری لرزه ای سدهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
132 بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
133 بررسی صفات کیفی و عمر انبارمانی میوه هلو و شلیل تحت تأثیر محلول پاشی عناصر غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
134 بررسی ضریب شتاب افقی زلزله در تحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
135 بررسی عددی اثر گودبرداری به روش نیلینگ بر نشست قایم گروه شمع مجاور گود (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
136 بررسی عددی تاثیر شیب دیواره گودبرداری و مشخصات خاک در زاویه بهینه قرارگیری میخ ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
137 بررسی عددی رفتار شمع تحت اثر اجرای تونل در مجاورت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
138 بررسی عددی رفتارشمع درمجاورت گود برداری به روش میخ کوبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 بررسی عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
140 بررسی عملکرد سرویس دهی متروبا شبیه سازی تصادفی تأخیربه وسیله مدل شبکه Petri (مطالعه موردی خط 2متروی تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
141 بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مقاوم طراحی شده با استفاده ازمیراگر ویسکوز خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
142 بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت موثر بر تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1347 -1387) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
143 بررسی غنای گونهای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
144 بررسی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با درنظر گیری اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
145 بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticumeasativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوند (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
146 بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
147 بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
148 بررسی مدول تغییر شکل آبرفتهای پارکینگ زیرزمینی ملّت تهران با آزمایشات برجا (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
149 بررسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل زیارباغ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
150 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئلهبر موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
151 بررسی میزان کاربست دیدگاه های فلسفی تربیتی اسلام و واقع گرایی در حوزه تفکر خلاق (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
152 بررسی میزان کاربست دیدگاه های فلسفی تربیتی مدیر درحوزه تفکر خلاق ازدیدگاه مدیران مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
153 بررسی ناپایداری تونل خط یک قطارشهری اهواز باکمک نرم افزارarc gis و مدل حساسیت نسبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
154 بررسی و ارائه روش نوین برای کاهش نفوذپذیری در لایه نفوذناپذیر مدفن زباله شهری با استفاده از نانو ذرات طبیعی و برجا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
155 بررسی و مقایسه اخلاق از دیدگاه افلاطون و فارابی و ارائه راهکارهای عملی جهت تربیت اخلاقی نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
156 بررسی و مقایسه خود کار آمدی دانش آموزانبا و بدون اختلال یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
157 بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزانبا و بدون اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
158 بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
159 بررسی وتحلیل آموزش ازدور بر مبنای آرای تربیتی افلاطون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
160 بررسی ومقایسه ی میزان کاربست دیدگاه های تربیتی اسلام و عمل گرایی درحوزه تفکر خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
161 بهسازی خاک با استفاده از تراکم ضربه ای سریع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
162 بهسازی خاک با استفاده از روش های زیستی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
163 بهسازی خاک زیر پی و بازگردانی بناهای تاریخی به شرایط اولیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
164 بهینه یابی میزان بارگذاری پاشنه برای تقویت لرزهای سدهای خاکی با استفاده از نتایج تحلیل های دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
165 پیش بینی سلامت روان و احساس خودکارآمدی بر اساس سبک های اسنادی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
166 پیش بینی شوری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه آجی چای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
167 پیشنهاد نحوه انتخاب ضریب شتاب افقی درتحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
168 تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دوره ی راهنمایی دانش آموزان ترک زبان و فارس زبان (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
169 تاثیر بار سیکلیک چرخ خودرو بر شیارافتادگی راه های شوسه با بستر مسلح شده با ژئوسل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
170 تاثیر رفتار ریولوژی سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
171 تاثیر سختی ژئوتکستایل و وزن مخصوص خاک بر تغییر مکان دیوارهای حایل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایلها تحت بار دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
172 تاثیر کشت گیاهان پوششی چاودار Secale cereale L. و شبدربرسیم Trifolium alexandrinum L. برعملکرد لوبیا Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
173 تاثیر مدیریت دانش برخلاقیت و اثربخشی معلمان راهنمایی شهرستان آمل ازدیدگاه مدیران در سال تحصیلی 88-89 (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
174 تاثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علف های هرز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
175 تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea maysL.) در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
176 تاثیرتنش شوری وخشکی برجوانه زنی علف هرزدرنه Echinochloa colona (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
178 تحلیل پایداری تونل های پیرشریف و پونه با استفاده از روش های تجربی و ارائه سیستم نگهدارنده (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
179 تحلیل خطای مکانیکی یک میکرومکانیزم انعطاف پذیر دوپایا در اثر لقی لولاها و تلرانس ابعادی لینکها با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
180 تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژه های مترو ریلی (مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
181 تحلیل ساختاری و گوه ای تونل ارتباطی پیر شریف واقع در آزادراه اراک خرم آباد و ارائه طرح نگهداری گوه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
182 تحلیل عددی رفتار گودبرداری های عمیق پایدار شده بروش ترکیبی میخکوبی و انکر تحت اثر بارهای دینامیکی هارمونیک بروش المان محدود مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
183 تحلیل عددی ظرفیت باربری پی در مجاورت شیب (مطالعه موردی در آبرفت های کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
184 تحلیل عددی نقش فاصل هداری سیستم ناپیوستگ یها در برآورد فشار تزریق و طراحی چیدمان گمانه های تزریق در توده سنگ ساختگاه سد صیدون (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
185 تحلیل نشت آب ازپی ساختگاه سد مخزنی نمرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
186 تخمین دوره تناوب اصلی سازه های قرارگرفته برروی شالوده های شمعی درمجاورت تونل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
187 تدقیق تحلیل شبه استاتیکی سد های خاکی با ارائه روشی نوین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
188 تدوین استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای مطالعه موردی: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
189 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
190 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی و بررسی دیگر روشهای ارائه شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
191 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
192 تعیین حساسیت بخش صنعت نسبت به قیمت برق در طی فرایند هدفمندسازی یارانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
193 تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی علف هرزارشته خطایی Fenzl Lepyrodiclis holosteoides (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
195 تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
196 تغییر شکل مجاز و ایجاد شده در ساختمان های مجاور، ناشی از گودبرداریو پایدارسازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
197 تغییرمکان گود و تغییرشکل ساختمان های مجاور گودهای عمیق (مطالعه موردی: گودبرداری در کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
198 تقویت و تثبیت پی ها با استفاده از روش نوین ریزشمع مارپیچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
199 تکنیکهای بیان پروتیین الحاقی یا کایمریک و بررسی طراحی لینکرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
200 تمرکز و عدم تمرکز در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
201 توالییابی نمونه قارچی با کد شناسایی 81 از طریق نواحی ITS1 و ITS4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
202 چگونه مقادیر مختلف آبیاری میتواند بر شدت رقابت گونه های مختلف مؤثر باشد؟ (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
203 دلایل عدم گسترش تکنولوژی اعضا مارپیچ در کشورهای درحال توسعه مانند ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
204 رابطه بین خودکارآمدی و سبک های اسنادی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
205 رابطه تحلیلی جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
206 رابطه جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با ارتفاع متوسط بادرنظرگیری اثرانعطاف پذیری پی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
207 رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
208 راهبردهای شناسایی،تشخیص و درمان نارسایی های یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
209 روش های محاسبه فرکانس طبیعی دیوار های حائل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
210 روشهای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سیستم های شمع-خاک-سازه برای پایه پل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
211 روشی تحلیلی برای برآورد فشار جانبی ناشی از سربار بر دیوارهای حائل صلب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
212 زمان متحمل برای وقوع شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
213 زمین شناسی مهندسی آبرفتهای پروژه پارآینگ زیرزمینی ملّت تهران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
214 ساخت نمونه آزمایشگاهی شکستگی سد توسط نیروی هیدرولیک و ورود سیلاب با سرعت بالا به درون مخزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
215 سدها و سازه های هیدرولیکی کنترل شوری تلخه رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
216 سیاست های مختلف قیمت گذاری توزیعی برق در جهان و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
217 سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی در معماری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
218 طراحی سیستم آب بندی تکیه گاه راست سد ملاصدرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
219 طراحی سیستماتیک نوآوری باز با استفاده از گسترش عملکرد کیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
220 طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
221 عملکرد لرزه ای سازه ها با فرض وجود مجاورت سازه ها بر بستر انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
222 عوامل اصلی موثر بر مکانیسم پیری در گیاهان و جانوران با تمرکز بر تلومر و تلومراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
223 عوامل موثر در تغییر نتایج و خطاهای معمول در انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
224 کارایی مدل HS small برای بیان رفتار خاک در تحلیل لرزه ای مونوریل قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
225 کاربرد GIS درمطالعات زمین شناسی تونل قطارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
226 کاربرد روش عذدی در پیص بینی اثرات برخورد پرتابه به محیط خاکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
227 کاربرد ژیوسینتتیک ها در مهندسی ژیوتکنیک با تاکید بر کاربرد ژیوسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
228 کاربرد کامپوزیت های پلیمری GFRP)در مقاوم سازی برشی و خمشی تیرهای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
229 کشت این ویترو و باززایی گیاه از ریزنمونه های اپیکوتیل و هیپوکوتیل پرتقال محلی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
230 لزوم استفاده از دستاوردهای نوین مهندسی ژیوتکنیک در طرح های عمرانی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
231 مبانی پایه در نوروفارماکولوژی و نوروآناتومی مواد روان گردان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان
232 محاسبه تغییرمکان ماندگارلرزه ای شیب های خاکی با استفاده ازروش تعادل حدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
233 محاسبه فرکانس طبیعی ساختمان های واقع بر شمعبا در نظرگیری اثراتاندرکنش خاک شمع سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
234 مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت سه بعدی میکروربات شناگرتاژکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
235 مروری بر کاربرد بعضی از علف کش های طبیعی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
236 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژیوگرید بر ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
237 مطالعه اثرشکل گوه درطراحی شیبهای خاک مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
238 مطالعه پدیده واگرایی در خاکهای ریزدانه و ارزیابی نتایج روشهای مختلف شناسایی خاکهای واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
239 مطالعه عددی اثر خصوصیات ساختگاه بر فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
240 مطالعه کارآیی روش میخکوبی خاک در رسوبات ریزدانه دشت شیراز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
241 مطالعه لرزه خیزی بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
242 مطالعه ی صحرایی مقیاس بزرگ پیرامون تغییر ظرفیت باربری مدفن پسماند شهری با افزایش سن (مطالعه موردی: مرکز دفن حلقه دره - کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
243 معرفی بندپایان کاندیدای کنترل بیولوژیک علف هرز ترتیزک پهن برگLepidium latifolium L. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
244 معرفی خطاهای معمول در انجام آزمایش SPT و راهکارهایی برای بهینه سازی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
245 معرفی مهار جایگذاری مستقیم با رویکرد استفاده در پایدارسازی خاک ساحل و دریا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
246 مقایسه اضطراب امتحان بین دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
247 مقایسه برآورد فشار وارده با استفاده بر سیستم نگهداری تونل های پونه و پیر شریف با استفاده از روش های تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
248 مقایسه برنامه ورزشی تک جلسه ای و تکراری بر درد نوروپاتی ناحیه صورت در موش صحرایی نر و ماده (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
249 مقایسه پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک در برگیرنده تونل حاصل از دو روش تحلیل برگشتی و آزمایش برش مستقیم (تونل متروی کرج-خط 2 قطعه اول) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
250 مقایسه تاثیر ریزدانه سیلتی و رسی بر خصوصیات مقاومت برشی و اتساع ماسه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
251 مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
252 مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده با استفاده ازمیراگر ویسکوز خطی و غیرخطی در میرایی یکسان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
253 مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف گود برداری - مطالعه موردی گود دانشگاه خوارزمی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
254 مقایسه نتایج آزمایشات پرسومتری وبارگذاری صفحه ای درمسیر خط ٢ مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
255 مقایسه ی ارزشیابی کیفی توصیفی وارزشیابی کمی در کاهش اضطراب دانش آموزان دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
256 مقایسه ی میزان کاربست آموزه های تربیتی عمل گرایی با آرمان گرایی درحوزه تفکر خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
257 ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاکی و سنگریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
258 نقد و بررسی آموزش از دور بر مبنای ارزش شناسی ارسطو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
259 نمودارهای تخمین نشست و چرخش پی سازه ی بتنی مجاور گود در اثر عملیات گودبرداری به روش میخکوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
260 ویژگی های روش تاپ-دان در گودبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز